Poistenie zodpovednosti zamestnanca uzatvoríte online

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Každý zamestnanec zodpovedá svojmu zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu výkonom práce spôsobí. Zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom upravuje Zákonník práce. Jedná sa najmä o tieto škody:

 • škoda na majetku zamestnávateľa
 • škoda na služobnom vozidle
 • škoda spôsobená chybne vykonanou prácou alebo chybne vykonanou službou
 • schodok na zverených hodnotách

Poistenie zodpovednosti zamestnanca slúži na to, aby zamestnanci v prípade vzniknutia škody neúmyselne alebo z nedbanlivosti nemuseli hradiť finančné náklady z vlastného rozpočtu.

Pre koho je poistenie zodpovednosti za škodu určené?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu je určené pre tých zamestnancov, ktorí majú uzatvorenú zamestnaneckú zmluvu na niektorý z týchto pomerov:

 • pracovný pomer
 • štátnozamestnanecký pomer
 • služobný pomer
 • práca na dohodu (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov, dohoda o vykonaní práce atď.)
Poistenie zodpovednosti zamestnanca Foto: Pexels

Na aké škody sa vzťahuje poistenie zodpovednosti?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca sa vzťahuje na škody vzniknuté na majetku, na zdraví a na živote, za ktoré zamestnanec zodpovedá. Vzťahuje sa však iba na škody, ktoré zamestnanec spôsobil svojmu zamestnávateľovi neúmyselne alebo z nedbanlivosti.

V prípade, že sa počas šetrenia vzniku škody zistí, že zamestnanec bol pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo v prípade šoféroval služobné vozidlo bez vodičského oprávnenia, zamestnanec stráca nárok na poistné plnenie.

Tip: Škody, za ktoré zamestnanec zodpovedá, definuje Zákonník práce a Občiansky zákonník.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca - výluky

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu nepokrýva všetky škody, ktoré by zamestnanec zamestnávateľovi mohol spôsobiť. Poistné krytie sa nevzťahuje napríklad na

 • stratu ochranných prostriedkov a pracovných nástrojov
 • škodu spôsobenú na veciach zverených zamestnancovi (materiál, ceniny, hotovosť, zásoby, tovar)

Zamestnanec stratí nárok na poistné plnenie aj v prípade, že sa zistí, že škodu spôsobil zamestnávateľovi úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

Koľko stojí poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu?

Cenu poistenia zodpovednosti zamestnanca stanovuje poisťovňa na základe platného cenníka, pričom hlavným faktorom je rizikovosť povolania. Čím vyššie riziko pri práci, tým vyššia cena poistenia. Keď si však urobíte porovnanie poistenia zodpovednosti zamestnanca, získate rýchly prehľad o tom, ktorá poisťovňa vás môže poistiť za akú vysokú sumu.

Poistenie zodpovednosti za škodu Foto: Pexels

K poisteniu zodpovednosti zamestnanca môžete získať aj pripoistenia

Cena poistenia sa ďalej odvíja od vami zvolených pripoistení. V rámci pripoistení si môžete rozšíriť územnú platnosť poistenia na Európu, poprípade celý svet. Pripoistiť si môžete aj vedenie služobného vozidla vrátane kamiónu, taxíku alebo vysokozdvižného vozíka.

Na akú poistnú sumu je vhodné poistiť zamestnanca?

Poistná suma by mala zodpovedať maximálnej výške finančnej náhrady, ktorú môže zamestnávateľ v prípade vzniku škody od zamestnanca požadovať. Jedná sa o sumu rovnajúca sa:

 • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a. s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)
 • štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
 • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora
 • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajti – (policajný zbor, väzenská a justičná stráž, železničná polícia), príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, colníci)
 • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru

Môže byť poistenie zamestnanca za škodu uzatvorené aj online?

Áno, poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu môže byť uzatvorené aj cez internet, tak ako mnoho iných poistných produktov, ako napríklad PZP, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti, cestovné poistenie alebo poistenie do hôr.

Po uzatvorení poistenia vám prídu všetky dokumenty na váš e-mail a následne poštou na vašu adresu.

Odkedy je poistenie zodpovednosti zamestnanca uzatvorené online platné?

Tak ako aj iné online poistenia, aj poistenie zodpovednosti zamestnanca vzniká zaplatením. Poistenie vznikne nultou hodinou dňa označeného ako začiatok poistenia, najskôr však nasledujúci deň po dátume zaplatenia poistného alebo prvej splátky poistného.