Reklama

Investovanie

Investovanie predstavuje umiestnenie voľných finančných prostriedkov do investičných nástrojov s cieľom ich zhodnotenia. Investor pri investovaní podstupuje riziko, že o vložené peniaze príde.

Pomer rizika voči zisku býva spravidla priamoúmerný, teda čím vyššie riziko, tým vyšší potenciálny zisk na investícií.

Pred investovaním si odpovedzte na nasledujúce otázky

Aký je môj cieľ?

Pre správne zvolenie investičného nástroja je kľúčové jasne pomenovať cieľ investovania. Investičný cieľ vám pomôže určiť, či by vaše investovanie malo byť krátkodobé (do 5 rokov) alebo dlhodobé. Investičným cieľom môže byť napríklad predčasné splatenie hypotekárneho úveru, kúpa vozidla, sporenie na dôchodok alebo sporenie pre dieťa. Od stanoveného cieľa a dĺžky investovania závisí aj predpokladaný výnos.

Koľko chcem investovať?

Investovanie by nemalo zaťažovať váš rozpočet. Pre investovanie sa rozhodnite iba v prípade, ak sú vaše príjmy (resp. hodnota vášho majetku) vyššie ako hodnota vášho dlhu. Výška vašich mesačných príjmov nemôže byť vyššia ako výška vašich mesačných výdavkov, zároveň by však pomer medzi príjmami a výdavkami nemal byť príliš vyrovnaný, aby vám vytváral priestor na odkladanie financií na nečakané výdavky a investovanie.

Aký očakávam zisk?

Pri odhade očakávaného zisku buďte realista. Využite voľne dostupné nástroje na vypočítanie potenciálneho zisku (napríklad investičné kalkulačky), alebo sa s kalkuláciou obráťte na nezávislého finančného poradcu. Odborník na investovanie vám urobí prepočet optimistického, pesimistického a predpokladaného scenára investovania.

Prepočet výnosu z investovania vám dá informáciu o tom či je potrebné pre dosiahnutie vášho investičného cieľa upraviť investičnú stratégiu, napríklad zvýšením pravidelných príspevkov.

Aké riziko som ochotný podstúpiť?

Ste ochotný riskovať stratu financií? Ak áno, tak v akej hodnote? Váš vzťah k riziku pomôže definovať výber vhodného investičného nástroja. Vysoké riziko hrozí pri investíciách do akcií. Pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú rovnomerný pomer výnosu a istoty, sú vhodnejšie dlhopisy alebo ETF fondy.

Sporenie vs investovanie

Sporenie Investovanie
Príklad Uloženie peňazí na sporiacom účte Nákup akcií
Účel Bezpečné uloženie peňazí Zhodnotenie peňazí
Cieľ Krátkodobýsporenie na auto Dlhodobýzábezpeka na dôchodok
Riziko Nízke Stredné a vysoké
Fond na ochranu vkladov Ochrana vkladov do výšky 10 000 €
Výnos Nízky Vyšší ako na vkladových produktoch
Likvidita Vysoká Nízka

Slovník investora

Akcia - Cenný papier vydávaný akciovou spoločnosťou, na základe ktorého sú udeľované určité práva (napr. rozhodovacie právo).

Akvizícia - Prevzatie funkcií spoločnosti.

Broker - Firma, ktorá obchoduje s cennými papiermi. Za obchodovanie účtuje zákazníkovi províziu.

Investičný horizont - Obdobie, počas ktorého nebude investor potrebovať investované finančné prostriedky.

Diverzifikácia rizika - Stratégia založená na rozložení rizika investovaním do rozličných investičných nástrojov.

Dividenda - Podiel akcionára na zisku spoločnosti.

Dlhopis - Cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov.

ETF - Exchange Traded Funds – Verejne obchodované, pasívne spravované fondy, ktoré svoje podiely ponúkajú investorom ku kúpe na akciových burzách.

Kupón - Úroková miera, ktorú emitent dlhopisu vypláca investorovi.

Likvidita - Schopnosť investičného nástroja premeniť sa na disponibilné financie.

Podielový fond - Spoločný majetok podielnikov spravovaný správcovskou spoločnosťou.

Volatilita - Miera kolísania hodnoty investície.