Informácie o finančnom sprostredkovaní

Totožnosť a informácie o sprostredkovateľovi spotrebiteľského úveru

Finančný agent - Obchodné meno, Miesto podnikania/Sídlo

TotalMoney s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO: 45 657 122

Označenie zoznamu v príslušnom podregistri, v ktorom je finančný agent zapísaný

Samostatný finančný agent v podregistri poskytovania úverov, podregistri poistenia alebo zaistenia a podregistri prijímania vkladov odo dňa 15. 10. 2010

Registračné číslo

127292, číslo rozhodnutia: ODT-10934/2010

Spôsob overenia zápisu v registri

www.nbs.sk

Kvalifikovaná účasť osoby, s ktorou má finančný agent uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o finančnom sprostredkovaní“), alebo osoby ovládajúcej túto osobu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach finančného agenta

Samostatný finančný agent má uzavretú zmluvu podľa § 6 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní s nasledovnými finančnými inštitúciami:

  • Home Credit Slovakia, a.s.
  • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
  • Poštová banka, a.s.
  • Silverside, a. s.
  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.

Žiadna z vyššie uvedených finančných inštitúcií nemá účasť na základnom imaní a hlasovacích právach samostatného finančného agenta. Predmetné písomné zmluvy s z vyššie uvedenými finančnými inštitúciami nemajú výhradnú povahu.

Kvalifikovaná účasť finančného agenta na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osoby, s ktorou má uzavretú zmluvu podľa § 6 Zákona o finančnom sprostredkovaní

Samostatný finančný agent nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo hlasovacích právach vyššie uvedených finančných inštitúcií.

Povaha zmlúv s finančnými inštitúciami

Samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s viacerými finančnými inštitúciami, tieto písomné zmluvy majú nevýhradnú povahu.

Ďalšie informácie v zmysle § 32 a 33 Zákona o finančnom sprostredkovaní

Postup pri podávaní sťažností na vykonávanie finančného sprostredkovania a osobitné predpisy upravujúce mimosúdne vyrovnanie sporov vyplývajúcich z finančného sprostredkovania

Na postup pri vykonávaní finančného sprostredkovania, ktorý je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, je možné podať sťažnosť adresovanú finančnej inštitúcii. Písomnú sťažnosť je možné poslať aj na orgán dohľadu, ktorým je NBS v zmysle Zákona o finančnom sprostredkovaní. Spory vyplývajúce z finančného sprostredkovania je možné riešiť súdnou cestou alebo mimosúdnym vyrovnaním na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov alebo spotrebiteľským rozhodcovským konaním.

Výška poplatkov a výška akýchkoľvek platieb iných ako bežných platieb za finančnú službu spolu s informáciou o každej takejto platbe súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou

Špecifikácia poplatkov a iných nákladov sprostredkovaného spotrebiteľského úveru je uvedená vo Formulári pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere.

Existencia akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent od inej osoby ako klient. Na základe písomnej požiadavky klienta finančný agent poskytne informáciu o výške peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia.

Finančný agent prijíma odplatu za sprostredkovanie finančnej služby od finančnej inštitúcie. Táto odplata nesmie brániť povinnosti sprostredkovateľa konať v záujme klienta podľa zásad poctivého obchodného styku a povinností konať s odbornou starostlivosťou. Na základe požiadavky klienta bude klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný aj o výške odmeny finančného agenta.

Právne následky uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere (zmluvy o poskytnutí finančnej služby) a systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie a ďalšie informácie týkajúce sa zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

Právnym následkom je vznik práv a povinností klienta a finančnej inštitúcie vyplývajúcich z uzavretej zmluvy o poskytnutí finančnej služby. Najmä povinnosť finančnej inštitúcie poskytnúť spotrebiteľský úver a tomu zodpovedajúca povinnosť klienta spotrebiteľský úver vo forme dohodnutých splátok vrátiť, zaplatiť úroky a splniť ďalšie povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce. Viac informácií o finančnej službe je uvedených vo Formulári pre štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere. Systém ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie je zabezpečený prostredníctvom dohľadu Národnej banky Slovenska.