Všeobecné podmienky používania informácií na internetovej stránke www.setrisova.sk

I. Všeobecná časť

 1. Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.setrisova.sk (ďalej len internetová stránka) pre používateľov tejto internetovej stránky.
 2. Na internetovej stránke sa umiestňujú informácie o tuzemských produktoch finančných inštitúcií a službách, ktoré používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančného trhu a služieb. Informácie vytvárajú profil finančných produktov a služieb z pohľadu vybraných kategórií. Zohľadňujú sa špecifiká produktu, na základe ktorých sa uskutočňuje objektívne porovnanie produktu, resp. služby. Prístup k týmto informáciám je bezplatný.
 3. Internetová stránka je chránená autorským právom (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov). Prevádzkovateľ internetovej stránky získava informácie z overených zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. V zásade vychádza vždy zo zverejnených informácií finančných inštitúcií poskytujúcich finančné služby a zo zverejnených informácií poskytovateľov služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto informácií, ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté používateľovi v súvislosti s aplikáciou týchto informácií.
 4. Zverejnenie informácií na internetovej stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom stránky.
 5. Kopírovanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.setrisova.sk je možné len s uvedením zdroja www.setrisova.sk. Na internete musí byť uvedenie zdroja doplnené o aktívny odkaz vo forme textu na stránku www.setrisova.sk.
 6. Prístup na internetovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľa.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v obsahu webových stránok.
 8. Obchody uskutočnené na webstránke www.setrisova.sk sa riadia osobitnými predpismi podľa právnych predpisov, ktoré upravujú činnosť prevádzkovateľa webstránky.

II. Spracovanie a ochrana osobných údajov

Všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

III. Záverečné ustanovenia

 1. Používaním serveru www.setrisova.sk používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 2. Tieto všeobecné podmienky môžu byť zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené alebo zrušené. O zmenách bude prevádzkovateľ používateľov informovať ich zverejnením na internetovej stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18. 6. 2018.