Všeobecné podmienky používania informácií na internetovej stránke www.setrisova.sk

I. Všeobecná časť

 1. Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.setrisova.sk (ďalej len internetová stránka) pre používateľov tejto internetovej stránky.
 2. Na internetovej stránke sa umiestňujú informácie o tuzemských produktoch finančných inštitúcií a službách, ktoré používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančného trhu a služieb. Informácie vytvárajú profil finančných produktov a služieb z pohľadu vybraných kategórií. Zohľadňujú sa špecifiká produktu, na základe ktorých sa uskutočňuje objektívne porovnanie produktu, resp. služby. Prístup k týmto informáciám je bezplatný.
 3. Internetová stránka je chránená autorským právom (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov). Prevádzkovateľ internetovej stránky získava informácie z overených zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. V zásade vychádza vždy zo zverejnených informácií finančných inštitúcií poskytujúcich finančné služby a zo zverejnených informácií poskytovateľov služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť týchto informácií, ani za akékoľvek prípadné škody vzniknuté používateľovi v súvislosti s aplikáciou týchto informácií.
 4. Zverejnenie informácií na internetovej stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom stránky.
 5. Kopírovanie informácií umiestnených na internetovej stránke www.setrisova.sk je možné len s uvedením zdroja www.setrisova.sk. Na internete musí byť uvedenie zdroja doplnené o aktívny odkaz vo forme textu na stránku www.setrisova.sk.
 6. Prístup na internetovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľa.
 7. Na základe odoslania e-mailovej adresy používateľ udeľuje súhlas s prijímaním noviniek a marketingových informácií e-mailom. Tento súhlas môže používateľ kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prevádzkovateľ internetovej stránky neposkytne e-mailovú adresu používateľa tretej strane. Na prijímanie noviniek a informácií nemá používateľ právny nárok, ich zasielanie používateľovi môže byť kedykoľvek zrušené.
 8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v obsahu webových stránok.
 9. Obchody uskutočnené na webstránke www.setrisova.sk sa riadia osobitnými predpismi podľa právnych predpisov, ktoré upravujú činnosť prevádzkovateľa webstránky.

II. Spracovanie a ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje klientov sú spracúvané za účelom rozosielania marketingových ponúk, newsletterov, informácií o ponúkaných službách, novinkách a produktoch.
 2. Spracúvanie osobných údajov podlieha prísnym bezpečnostným pravidlám s cieľom maximálneho zabezpečenia a ochrany spracúvaných údajov počas ich spracúvania a prenosu.
 3. Používateľ vyhlasuje, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytuje prostredníctvom webových stránok www.setrisova.sk, poskytuje dobrovoľne a poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
 4. Používateľ vyhlasuje, že sa oboznámil so svojimi právami pri spracúvaní osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ je oprávnený svoj súhlas písomne odvolať na adresu sídla prevádzkovateľa. Vykonaním takéhoto úkonu používateľ berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnúť používateľovi služby, ak je pre poskytnutie predmetných služieb nevyhnutný jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonať adekvátne opatrenia, aby sa s osobnými údajmi žiadateľa zaobchádzalo podľa platných právnych predpisov a aby nedošlo k ich zneužitiu.

III. Pravidlá používania súborov cookies

 1. Stránka ŠetriSova používa cookies a podobné technológie na zlepšovanie svojich online služieb. Používaním stránky vyjadrujete jej prevádzkovateľovi, spoločnosti TotalMoney s.r.o., súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača.
 2. Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce názov navštívenej stránky, platnosť a preddefinovanú hodnotu. Ukladajú sa do priečinku vášho prehliadača. Pri opätovnej návšteve webovej stránky, ktorá súbor vytvorila, jej môžu byť prehliadačom znovu odoslané. Cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu.
 3. Ak navštívite stránku ŠetriSova a zároveň máte v prehliadači povolené prijímanie cookies, považujeme to za súhlas s ich používaním a akceptovanie našich podmienok používania. Inštrukcie ako zmeniť nastavenia cookies nájdete v „Nápovede“ alebo „Pomoci“ každého prehliadača.
 4. Používame nasledovné cookies:
  • Základné cookies umožňujú používanie základných funkcií, ako napríklad predvypĺňanie formulárov. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našej stránky.
  • Prevádzkové cookies slúžia na analýzu správania návštevníka na webovej stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu. Ak tieto cookies zakážete, nemôžeme garantovať plnú funkčnosť našej stránky.
  • Reklamné cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy vzhľadom na zvyklosti návštevníka a efektívnosť marketingovej komunikácie zadávateľov.
  • Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Google AdSense alebo Facebook. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.
 5. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich stránkach:
 6. Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii nastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Keď cookies nechcete, prosím, postupujte podľa inštrukcií na zmenu tohto nastavenia, ktoré nájdete v „Nápovede“ alebo „Pomoci“ vášho prehliadača. Prípadné zmeny nastavenia prehliadača sú platné iba pre konkrétny prehliadač na danom zariadení. Pamätajte na to, že zakázanie cookies s veľkou pravdepodobnosťou negatívne ovplyvní funkčnosť navštevovaných webových stránok.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Používaním serveru www.setrisova.sk používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 2. Tieto všeobecné podmienky môžu byť zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené alebo zrušené. O zmenách bude prevádzkovateľ používateľov informovať ich zverejnením na internetovej stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23. 4. 2018.