Čo je PZP - povinné zmluvné poistenie?

Aktualizované 5. 5. 2021 - Lenka Siváková

Neviete, čo je PZP? PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Je to zákonné poistenie vozidla, pričom povinnosť uzatvoriť ho vyplýva zo zákona č. 381/2001. Povinné zmluvné poistenie slúži na krytie škôd, ktoré spôsobí poistený (majiteľ alebo držiteľ vozidla) iným účastníkom cestnej premávky alebo škôd spôsobených na cudzom majetku.

Rýchla jazda autom po diaľnici Foto: Pexels

Ktoré vozidlá musia mať uzatvorené PZP?

PZP musí mať každé tuzemské motorové vozidlo. Pod motorovým vozidlom sa pritom rozumie akékoľvek nekoľajové vozidlo s vlastným pohonom alebo bez vlastného pohonu, pre ktoré sa vydáva osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie alebo iný obdobný preukaz. Inými slovami, povinnosť uzatvoriť PZP sa vzťahuje na každé motorové vozidlo, ktoré je v zapísané v evidencii vozidiel a má priradené evidenčné číslo.

Poistenie sa uzatvára na osobné, dodávkové a nákladné automobily, motocykle, motorové trojkolky a štvorkolky, ťahače návesov, prípojné vozidlá (návesy, prípojné vozíky), pojazdné pracovné stroje, obytné automobily, sanitné automobily, traktory, autobusy, trolejbusy a podobne.

Kto uzatvára povinné zmluvné poistenie?

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie sa pri tuzemskom motorovom vozidle vzťahuje na držiteľa vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch od vozidla. Pokiaľ je v dokladoch zapísaná iná osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinnosť uzavrieť PZP má táto osoba. Vo všetkých ostatných prípadoch má povinnosť uzavrieť poistenie vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. Osoba, ktorá je povinná uzavrieť PZP, to musí urobiť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.

Aká je platnosť povinného zmluvného poistenia?

PZP sa uzatvára na dobu neurčitú a platí odo dňa, ktorý si zvolíte v poistnej zmluve. Môže to byť ktorýkoľvek deň v roku. Povinné zmluvné poistenie má vždy platnosť jeden rok. Ak si napríklad za začiatok poistenia zvolíte 1. september, PZP bude platné do 31. augusta budúceho roka. Posledný deň platnosti poistenia sa nazýva výročný deň. Ak je poistenie uzavreté v priebehu roka, hovoríme o poistení na technický rok. Poistenie uzavreté na kalendárny rok platí vždy od 1. januára do 31. decembra.

Pokiaľ sa rozhodujete PZP zrušiť (vypovedať) a prejsť do inej poisťovne, musíte tak urobiť najneskôr 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia (pred výročným dňom). Výpoveď PZP musí byť pred týmto obdobím do poisťovne doručená.

Porovnávač