Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov spoločnosti TotalMoney, s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO 45657122, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23317/P

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúži ako informácia o spracovaní osobných údajov klientov obchodnej spoločnosti TotalMoney, s.r.o. so sídlom Levočská 866, 058 01 Poprad, IČO 45657122, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23317/P, ktorá je v zmysle Nariadenia Prevádzkovateľom v súvislosti so spracovaním osobných údajov jej klientov (ďalej len ako „TotalMoney, s.r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Je pre nás dôležité, aby ste sa pri podávaní a spracovaní žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii a pri výkone finančného sprostredkovania prostredníctvom webových sídiel našej spoločnosti cítili bezpečne a tiež, aby ste vedeli, že aj údaje, ktoré nám poskytnete napríklad v súvislosti s uplatňovaním vašich práv ako dotknutej osoby prostredníctvom webového sídla, je úplne bezpečné a zosúladené s aktuálnou dokumentáciou v oblasti ochrany osobných údajov.

Naša spoločnosť uverejnila túto príručku, ktorá vám pomôže pochopiť, ako a prečo spoločnosť TotalMoney, s.r.o. zhromažďuje informácie od vás, kto má prístup k týmto informáciám, kto je našou zodpovednou osobou, na ktorú sa v prípade potreby môžete obrátiť, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, po akú dobu a na akom právnom základe a aké sú vaše práva. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Môžete navštíviť naše domovské stránky a prechádzať naše webové stránky bez toho, aby ste poskytovali svoje osobné údaje. Ak však budete mať záujem o spracovanie vašej žiadosti o poskytnutie konkrétneho finančného produktu, budete nám už musieť poskytnúť určité osobné údaje, ktoré budeme ďalej spracúvať, inak by realizácia týchto služieb bez toho nebola možná.

Mám záujem sa o spracovaní mojich osobných údajov dozvedieť viac.
Mám záujem vedieť, kto je zodpovedná osoba, na ktorú sa môžem obrátiť, ak si myslím, že boli porušené moje osobné údaje alebo chcem zistiť, aké údaje o mne spracúva spoločnosť TotalMoney, s.r.o., prípadne chcem zistiť iné informácie ohľadom mojich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Chceme vás tiež informovať, že na našej stránke používame tzv. cookies. Súbory cookie sú krátke textové súbory, ktoré sa sťahujú do vášho počítača, telefónu alebo iného zariadenia prostredníctvom servera webovej stránky našej spoločnosti. Používaním tejto webstránky vyjadrujete súhlas s ich užívaním. Informujeme vás však, že používanie cookies na našej webovej stránke nie je spracovaním osobných údajov, nakoľko informácie získané prostredníctvom týchto súborov nedokážeme priradiť ku konkrétnej osobe. Ak sa chcete o cookies dozvedieť viac, kliknite tu.

Pre bližšie informácie o spracovaní vašich osobných údajov kliknite tu.
Pre bližšie informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, kliknite tu.

Informácie pre klientov spoločnosti TotalMoney, s.r.o. o spracovaní osobných údajov v rámci jednotlivých účelov a právnych základov spracúvania

Prevádzkovateľom sa pre účely tejto informácie rozumie:
TotalMoney s.r.o., Levočská 866, Poprad 058 01
Obchodný register: Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 23317/P
IČO: 45 657 122, DIČ: 2023080444, IČ DPH: SK2023080444
Kontaktné údaje: Ing. Juraj Lisoň, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Zodpovedná osoba: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., telefón: 0915 932 105

Pre účely týchto informácií sa za sprostredkovateľov, čiže osoby, ktoré v mene spoločnosti TotalMoney, s.r.o. spracúvajú vaše osobné údaje, považujú:

 
Argania
Axfone
Daktela SK
Websupport
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servisný partner
Adresa
IČO
Argania, spol. s r.o.
Železničná 2727/34, 058 01 Poprad - Veľká
46 919 911
Axfone s.r.o.
Trenčianska 30, 821 09 Bratislava
45 279 608
Daktela SK, s.r.o.
Sliačska 10, 831 02 Bratislava
46 039 601
Websupport, s.r.o.
Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava
36 421 928
Tomáš Baluch
Francisciho 5053/20 , 058 01 Poprad
50 681 061
Vierka Breškovičová
053 13 Jánovce 55
47 929 146
Brigita Franková
Široká 1829/13, 058 01 Poprad - Veľká
40 603 695
Gabriela Kriaková
Jilemnického 317/57, 059 52 Veľká Lomnica
51 251 639
Milan Labanc
Dostojevského 37, 058 01 Poprad
50 337 343
Mária Milanová
Letná 3477/15, 058 01 Poprad
48 092 851
Adam Naništa
Mlynská 135/14, 059 14 Spišský Štiavnik
51 002 671
Ľubica Pitoňáková
Okružná 775/56, 058 01 Poprad
47 771 704
Lenka Siváková
F. Madvu 330/25, 917 01 Prievidza
51 165 198
Marek Šebest
Hlavná 266/49, 059 19 Vikartovce
50 216 562

Spolu ďalej len ako „Sprostredkovatelia“

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií

Pri podávaní žiadosti, ktorou prejavujete záujem o vybranú finančnú službu na webových sídlach našej spoločnosti vás požiadame o poskytnutie osobných údajov bežnej kategórie vrátane rodného čísla, ktoré spracúvame na účely spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii, ktorých zoznam nájdete tu (ďalej len „finančné inštitúcie“ alebo jednotlivo „finančná inštitúcia“) v prípade splnenia ňou uvedených kritérií. Podaním žiadosti o poskytnutie finančnej služby vyhlasujete, že ste sa zoznámili s podmienkami spracovania osobných údajov finančných inštitúcií na ich webových stránkach.

Na spracovanie vašich osobných údajov potrebujeme váš súhlas v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Udelenie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov je však podmienkou spracovávania vami zadaných osobných údajov našou spoločnosťou na vyššie stanovený účel.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľmi, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú ďalej poskytnuté v súlade s udeleným účelom po spracovaní vašej žiadosti finančnej inštitúcii ako príjemcovi v prípade ak splníte kritériá definované finančnou inštitúciou. Príslušná finančná inštitúcia môže vami vyplnené údaje použiť na predbežné posúdenie, či spĺňate podmienky pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného produktu, o ktorý ste prejavil/-a záujem. Na tento účel môže táto finančná inštitúcia vami vyplnené údaje použiť z dôvodu posúdenia úveruschopnosti podľa zák. č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch:

 • pre porovnanie s kritériami uvedenými finančnou inštitúciou pre poskytnutie príslušného finančného produktu (môže ísť napr. o porovnanie vašich mesačných príjmov a potrebných mesačných príjmov na splácanie úveru, zistenie, či spĺňate požiadavku bezdlžnosti a pod.),
 • k nahliadnutiu do príslušných registrov a databáz (napr. Nebankový register klientskych informácií, Spoločný register bankových informácií, Sociálna poisťovňa, Centrálny register exekúcií, databáza Ministerstva vnútra SR pre overenie platnosti osobných dokladov, Register úpadcov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR, kataster nehnuteľností).

Beriete na vedomie, že s cieľom zefektívniť a zjednodušiť proces žiadosti o poskytnutie finančnej služby môže finančná inštitúcia Vaše osobné údaje, ktoré získa od Prevádzkovateľa, predvyplniť do vlastného elektronického formuláru slúžiaceho na pokračovanie v žiadosti o finančnú službu, a to v závislosti od technických a organizačných možností finančnej inštitúcie a Prevádzkovateľa. Finančná inštitúcia môže po získaní údajov od Prevádzkovateľa a po predbežnom posúdení žiadateľa vybrať s cieľom pokračovať v žiadosti tiež možnosť Vášho telefonického kontaktovania. Pri predbežnom posúdení môže dôjsť k profilovaniu dotknutej osoby na posúdenie úverového rizika a na predchádzanie a odhaľovanie podvodného konania, príp. k automatizovanému rozhodnutiu o tom, či pristúpi finančná inštitúcia k ďalšiemu jednaniu o poskytnutí služby. Právnym základom je tak plnenie právnej povinnosti, ako aj ochrana oprávnených záujmov finančnej inštitúcie a záujmov a majetku klientov finančnej inštitúcie. Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo vyjadriť svoj názor, príp. požiadať finančnú inštitúciu o tzv. "ľudský preskum", čo v praxi znamená, že Vašu žiadosť preskúma niektorý z pracovníkov finančnej inštitúcie.

Medzi Prevádzkovateľom a finančnou inštitúciou môže pre vysporiadanie odmeny prebehnúť komunikácia o stave Vašej žiadosti, príp. o tom, či na základe poskytnutých údajov došlo medzi Vami a finančnou inštitúciou k uzavretiu zmluvy o príslušnej finančnej službe alebo nie a o výške finálne poskytnutých prostriedkov.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame za účelom spracovania a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie finančnej služby pri výkone finančného sprostredkovania

V prípade, ak na základe vašej žiadosti a vyplneného formulára dochádza súčasne aj k výkonu finančného sprostredkovania z dôvodu, že o finančné sprostredkovanie ste prejavili záujem, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením a § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. oprávnená na účely vykonávania finančného sprostredkovania spracovávať bežnú kategóriu vašich osobných údajov vrátane rodného čísla v rozsahu stanovenom v § 31 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z.z. aj bez vášho súhlasu. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať vaše osobné údaje po dobu 10-tich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby, na ktorej sprostredkovaní sa podieľal, inak po dobu 5-tich rokov odo dňa kedy boli poskytnuté.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom 1 a 2 , ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Vaše osobné údaje sme povinný sprístupniť a poskytovať na spracúvanie aj iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom č. 186/2009 Z.z. alebo osobitnými predpismi a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a tovarov v rámci tzv. priameho marketingu

Klienti našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou služieb prostredníctvom adresného e-mailu alebo call centra. Za týmto účelom spracúvame o vás osobné údaje bez vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia našich služieb (najmä finančné sprostredkovanie a poskytovanie kontaktných údajov za účelom kontaktovania alebo prípravy ponuky zo strany finančnej inštitúcie) , pričom na tento účel využívame vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš klient pri predchádzajúcom využití našich služieb (najmä, nie však výlučne, vašu e-mailovú adresu). V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s poskytnutím našich služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 5 rokov odo dňa vašej poslednej odoslanej žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií, alebo pri spracovaní a vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pri výkone finančného sprostredkovania. Tiež vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše služby, ktorá vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu odregistrovanie sa z odberu noviniek a ponúk „TU“.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a tovarov v rámci marketingu

Za týmto účelom spracúvame o vás osobné údaje výlučne len s vašim súhlasom Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a to v prípade, ak ste ešte neboli klientmi našej spoločnosti a teda naša spoločnosť vám ešte neposkytla žiadnu službu.

Na tento účel pričom na tento účel využívame vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš klient pri predchádzajúcom využití našich služieb (najmä, nie však výlučne, vašu e-mailovú adresu). V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s poskytnutím našich služieb. Vaše osobné údaje uchovávame na tento účel maximálne po dobu 5 rokov odo dňa vašej poslednej odoslanej žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií, alebo pri spracovaní a vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pri výkone finančného sprostredkovania. Tiež vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše služby, ktorá vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu odregistrovanie sa z odberu noviniek a ponúk „TU“.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež Sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania vašich sťažností na výkon finančného sprostredkovania

V prípade ak sa domnievate, že so strany našej spoločnosti ako samostatného finančného agenta došlo k porušeniu vašich práv podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní máte právo podať sťažnosť v súlade s § 26 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní.

Naša spoločnosť ako finančný agent je povinná vybaviť vašu sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sme zároveň povinní vás písomne upovedomiť o spôsobe vybavenia vašej sťažnosti. V odôvodnených prípadoch sme oprávnený lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia vašej sťažnosti, pričom vám ako sťažovateľovi musíme oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia vašej sťažnosti.

Vaše osobné údaje súvisiace s podanou sťažnosťou budeme spracúvať po dobu najmenej 10 - tich rokov odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1 a č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám úradnú korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov. Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prejednávajúcim priestupky, Ministerstvu vnútra SR, príslušnému archívu, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame v rámci obmedzenia práv dotknutých osôb

Ak sa osobné údaje spracúvajú aj z dôvodu ich ďalšej archivácie, môžu byť vaše práva obmedzené osobitným predpisom, ak by tieto vaše práva pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie tohto účelu a takéto obmedzenie vašich práv je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. V prípade, ak v súlade s osobitnými právnymi predpismi dôjde k obmedzeniu vašich práv, evidujeme takéto obmedzenie v súlade s § 78 ods. 10 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, pričom v rámci tohto účelu spracúvame všetky kategórie osobných údajov po dobu, počas ktorej vyplýva obmedzenie práv dotknutých osôb na nevyhnutné dosiahnutie účelov stanovené osobitnými právnymi predpismi.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom č. 1, č. 2, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Ak nám to legislatíva prikazuje alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov a ochranu našich práv (súdy, orgány činné v trestnom konaní), vaše osobné údaje poskytneme orgánom verejnej moci. V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Bližšie informácie o vašich právach v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia

A) Právo na prístup k údajom

Ako osoba, ktorej osobné údaje spracúvame, máte právo získať od nás ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

 1. účely spracúvania;
 2. kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
 4. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 5. existencia práva požadovať od banky ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
 6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 7. ak sa osobné údaje nezískali od vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
 8. existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás ako dotknutú osobu.

Ak nás o vyššie uvedené údaje požiadate, my vám na základe vašej žiadosti poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak podáte túto žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa vám poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Upozorňujeme vás však, že právo získať kópiu vašich osobných údajov, nesmie mať v súlade s Čl. 15 ods. 4 Nariadenia nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Účely, predpokladaná doba uchovania osobných údajov, ako aj príjemcovia vašich osobných údajov pre jednotlivé účely spracovania sú uvedené na tejto webovej stránke v sekcii – Ochrana osobných údajov, podsekcii - Informácie pre klientov spoločnosti TotalMoney, s.r.o. o spracovaní osobných údajov v rámci jednotlivých účelov.

Vaše osobné údaje nezasielame medzinárodným organizáciám a ani do tretích krajín v zmysle Nariadenia.

B) Právo na opravu

Pokiaľ sa domnievate, že sú o vás spracovávané nepresné, neaktuálne alebo neúplné osobné údaje, máte právo požadovať opravu spracovávaných osobných údajov. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

C) Právo na výmaz (právo na zabudnutie)

Za podmienok uvedených v čl. 17 Nariadenia ste oprávnený požadovať výmaz svojich osobných údajov a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať vaše osobné údaje. O takýto výmaz môžete požiadať najmä pokiaľ: (i) Prevádzkovateľ osobné údaje už nepotrebuje na účely, pre ktoré boli spracovávané, (ii) ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva a súčasne, ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, (iii) osobné údaje sa spracovávali nezákonne, (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, (iv) ak namietate proti spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je spracúvanie z našej strany založené na našom oprávnenom záujme a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo kedykoľvek, ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov, ak je ich spracúvanie založené na oprávnenom záujme, ktorým je tzv. priamy marketing našich tovarov a služieb. Tiež vás upovedomujeme o tom, že ak sme s vaším súhlasom zverejnili vaše osobné údaje a sme povinní ich v zmysle vyššie uvedeného vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia, vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky. Tiež vás upovedomujeme o tom, že nie sme povinní vykonať výmaz vašich osobných údajov na základe vašej žiadosti v prípade, ak je spracúvanie potrebné na (a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

D) Právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ: (i) ako dotknutá osoba napadnete správnosť spracovávaných osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie osobných údajov je protizákonné a vy ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a (iv) a pokiaľ namietate ako dotknutá osoba voči spracúvaniu osobných údajov na podklade tzv. oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom ako dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, je Prevádzkovateľ povinný informovať vás o skutočnosti, že bude obmedzenie spracúvania zrušené a to pred tým, ako sa tak má stať.

E) Právo na informáciu o príjemcoch v súlade s Čl. 19 Nariadenia

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať informáciu o tom, ktorých príjemcov sme my ako prevádzkovateľ informovali o tom, že došlo k oprave, výmazu alebo obmedzeniu spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ sa to neukázalo ako nemožné alebo si to nevyžadovalo neprimerané úsilie.

F) Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípade, ak je spracovávanie osobných údajov vykonávané (i) na základe vášho súhlasu ako dotknutej osoby, alebo (ii) je vykonávané za účelom plnenia zmluvných povinností (t.j. na základe uzatvorenej zmluvy) a súčasne sa spracovávanie vašich osobných údajov ako dotknutej osoby vykonáva automatizovanými prostriedkami a zároveň je to technicky možné, máte ako dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a zároveň máte právo priamo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme sa tomu akýmkoľvek spôsobom bránili. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknuté vaše právo na výmaz údajov podľa Čl. 17 Nariadenia. Tiež vás upovedomujeme o tom, že výkon tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenášať vaše osobné údaje do tretích krajín.

G) Právo vzniesť námietku (namietať) proti spracúvaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vykonáva na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. V takýchto prípadoch vykonáme posúdenie, či oprávnené záujmy našej spoločnosti prevažujú nad dôvodmi, ktoré ste uviedli vo svojej námietke.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu, či na štatistické účely, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týka. Nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú a osobné údaje sa už potom na účely priameho marketingu nesmú spracúvať.

H) Právo odvolať súhlas

Pokiaľ ste ako dotknutá osoba udelili Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať a to takým spôsobom, akým bol súhlas udelený, najmä však písomným oznámením Prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť doterajšieho spracovania vašich osobných údajov Prevádzkovateľom.

I) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní osobných údajov došlo k porušeniu právnych predpisov na úseku ochrany osobných údajov, ste oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu. Na území Slovenskej republiky je týmto dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. č.: +421 /2/ 3231 3214.

J) Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia týchto údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby v prípade ak:

 1. spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vtedy sa jedná o tzv. zmluvnú požiadavku na poskytnutie osobných údajov (resp. požiadavku, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy) a dotknutá osoba údaje nemusí Prevádzkovateľovi zo zákona poskytnúť s tým, že berie na vedomie, že v takom prípade nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy s Prevádzkovateľom.
 2. spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – v takom prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a dotknutá osoba ich musí poskytnúť (osobné údaje sa vtedy spracúvajú aj bez súhlasu dotknutej osoby)
 3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa – v takomto prípade spracúvame vaše osobné údaje aj bez vášho súhlasu, avšak môžete v súlade s Čl. 21 Nariadenia kedykoľvek namietať ich spracúvanie (viď text vyššie)

To, či sa v jednotlivých prípadoch poskytnutia osobných údajov zo strany vás ako dotknutej osoby jedná o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku, vyplýva z jednotlivých právnych základov spracúvania, ktoré sú uvedené osobitne pri každom účele spracúvania osobných údajov.

V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, ich poskytnutie je dobrovoľné. Súhlas so spracovaním osobných údajov si od vás v žiadnom prípade nesmieme vynucovať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

V prípade, ak spracúvame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladá zákon, ste v týchto prípadoch v týchto prípadoch povinní poskytnúť nám zákonom požadované osobné údaje. V prípade, ak nám ich odmietnete poskytnúť, budeme musieť postupovať v súlade s ustanoveniami osobitných právnych predpisov.

K) Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania

Čo je automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Profilovaním je automatizované spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých vašich osobných aspektov, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Automatizovným rozhodovaním na základe profilovania je rozhodnutie vykonané počítačovým programom na základe výsledku profilovnia,. Ak také automatizované rozhodovanie na základe profilovania má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú, Nariadenie s ním spája špecifické právo, a to právo a na vás uvedené rozhodnutie nevzťahovalo.

Automatické rozhodovanie na základe profilovania môže naša spoločnosť vykonávať v prípadoch, ak je to založené na výslovnom súhlase vás ako dotknutej osoby.

Kedy naša spoločnosť, využíva automatické rozhodovanie na základe profilovania?

Naša spoločnosť v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov využíva automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, v rámci účelu spracovania žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií a v rámci účelu spracovanie a vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pri výkone finančného sprostredkovania a to z dôvodov optimalizácie ponuky požadovanej finančnej služby a súčasného zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní našich služieb. A teda dochádza k automatizovanému spracovaniu osobných údajov bez ľudského zásahu.

Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte máte právo požiadať našu spoločnosť o tzv. „ľudské preskúmanie“, čo v praxi znamená že vašu žiadosť o poskytnutie finančnej služby preskúma niektorý z pracovníkov našej spoločnosti, ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a napadnúť rozhodnutie.