Zmeny v evidencii vozidiel a zmeny v technickom preukaze

Aktualizované 21. 6. 2021 - Lenka Siváková

Poradíme vám, ako na zmeny v evidencií vášho vozidla a ako zaznamenať zmeny v technickom preukaze.

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť na polícii:

 • zmenu vlastníckeho práva k vozidlu alebo prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny (a),
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený (b),
 • trvalú zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla (c),
 • zmenu vykonanú na vozidle a zmenu iných údajov zapisovaných do osvedčenia o evidencii, ak je potrebný zápis nových údajov do osvedčenia o evidencii, alebo zmena údajov zapísaných v osvedčení (d),
 • poškodenie, stratu alebo odcudzenie osvedčenia o evidencii,
 • poškodenie, stratu alebo odcudzenie tabuľky s evidenčným číslom,
 • odcudzenie vozidla,
 • rozhodnutie obvodného úradu dopravy o vyradení vozidla z cestnej premávky (v takomto prípade zároveň odovzdá osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom).
zmeny v evidencií vozidla Foto: Pexels

Tieto skutočnosti je držiteľ vozidla povinný oznámiť do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Polícia zapíše zmenu (a) alebo (b) len so súhlasom vlastníka vozidla alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu a zmenu (c), len ak obvodný úrad dopravy vyznačil túto zmenu v osvedčení o evidencii.

Najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.

Pri zmene vlastníctva je potrebné predložiť:

 • držiteľ, ktorý má byť novým vlastníkom - žiadosť o vykonanie zmeny,
 • osobná prítomnosť pôvodného vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • doklad o zaplatení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP).

Držiteľ vozidla je povinný osobne oznámiť zmenu svojho pobytu alebo sídla v lehote do 15 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta svojho nového pobytu alebo sídla.

Držiteľ vozidla pri oznámení zmeny (b) až (d) je povinný na vykonanie evidenčných úkonov predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel nie starší ako 15 dní.

Držiteľ vozidla je povinný pri oznámení zmeny podľa (a) a (b) uviesť potrebné údaje o osobe, ktorú polícia zapíše do osvedčenia o evidencii ako osobu, na ktorú sa držba vozidla previedla. Zároveň je povinný uviesť údaje o vlastníkovi vozidla.

Polícia zaeviduje zmenu v evidencii vozidiel, vlastníkovi vozidla alebo držiteľovi vozidla vydá osvedčenie o evidencii a podľa potreby pridelí vozidlu evidenčné číslo a vydá tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Ak držiteľ vozidla predloží odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „nespôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chýbajúcich údajov na identifikátoroch vozidla alebo z dôvodu odstránenia tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo VIN, polícia postupuje podľa osobitného predpisu.

Osoba zapísaná v osvedčení o evidencii ako vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla môže požiadať o zmenu podľa odseku (a) aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, pričom je povinná žiadosť potvrdiť zaručeným elektronickým podpisom. Polícia vykoná zmenu v evidencii vozidiel a žiadateľovi automatizovane oznámi vykonanie tejto zmeny, ak:

 • prijal z poverenej technickej služby technickej kontroly elektronickú informáciu o podrobení vozidla technickej kontrole s výsledkom „spôsobilé na cestnú premávku“, ak takej povinnosti podlieha,
 • prijal z poverenej technickej služby emisnej kontroly elektronickú informáciu o podrobení vozidla emisnej kontrole s výsledkom „spôsobilé na cestnú premávku“, ak takej povinnosti podlieha,
 • prijal zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov elektronickú informáciu o splnení povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu podľa osobitného predpisu a
 • ak tomu nebránia iné zákonné dôvody.

Zápis držiteľa vozidla

Pri oznámení zmeny (a) je osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, povinná osobne požiadať orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta svojho pobytu alebo sídla o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, a to do 15 dní odo dňa, keď sa na ňu držba vozidla previedla. Pritom je povinná na vykonanie evidenčných úkonov predložiť osvedčenie o evidencii so zápisom o oznámení zmeny, ktorý vykonala polícia, a ďalšie potrebné doklady ustanovené týmto zákonom preukazujúce splnenie podmienok na vykonanie zmeny v evidencii vozidiel, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivo; osvedčenie o evidencii sa neodovzdáva, ak bolo stratené alebo odcudzené. Ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, žiada o zápis orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ, je povinná predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla.

Porovnávač