PZP zákon 2019

Aktualizované 11. 4. 2019 - Lenka Siváková

PZP upravuje Zákon č. 381/2001 Z. z., ktorý sa nazýva Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto článku vám priblížime niektoré časti zákona o PZP.

Súdnické kladivko Foto: Pexels

PZP zákon - Povinnosť uzatvoriť PZP

V § 3, časť „Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu,“ sa v odstavci 1 píše:

„Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla.“

Niektorí vodiči sa na nás obracajú s otázkou, či musia uzatvoriť PZP, aj keď na svojom aute už nejazdia. Stretávame sa aj s prípadmi, kedy je auto napísané na staršieho člena rodiny, ktorý vozidlo nepoužíva, avšak vozidlo používajú iní členovia rodiny. PZP zákon jasne hovorí, že povinnosť uzatvoriť PZP má majiteľ vozidla, teda ten, na koho je vozidlo napísané. Policajnú hliadku pri cestnej kontrole nezaujíma, či vozidlo používate alebo nie. Pokiaľ je vozidlo vedené v evidencii a vy ste uvedený ako majiteľ vozidla, musíte PZP zaplatiť, bez ohľadu na to, akým spôsobom auto využívate.

Ďalej sa v odstavci 3 píše: „Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.“

Aj na túto časť zákona mnoho vodičov zabúda. PZP zákon hovorí, že povinné zmluvné poistenie auta musíte mať uzatvorené najneskôr v deň prvého použitia vozidla. V praxi to znamená, že keď si kúpite nové auto a odchádzate s ním z predajne, v túto dobu už musíte mať uzatvorené platné PZP. Tak to káže PZP zákon. Dobrý predajca vás na túto povinnosť upozorní.

PZP zákon – Limity poistného plnenia

V §4, časť Rozsah poistenia zodpovednosti, sa v odstavci 2 píše:

„Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci.

Limity poistného plnenia uvádza aj naša PZP kalkulačka. PZP zákon stanovuje, že minimálna výška poistného plnenia v prípade PZP je:

 • 5 240 000 € pre škody na zdraví,
 • 1 050 000 € pre škody na majetku.

Poisťovne môžu svoje poistné limity dobrovoľne navýšiť. Robia to hlavne poisťovne, ktoré ponúkajú viac variant PZP poistení. Pri uzatváraní PZP online vás náš PZP porovnávač ŠetriSova upozorní aj na PZP limity poistného krytia.

PZP zákon – Náhrada škody

Nasledujúci § 5 časti Rozsah poistenia zodpovednosti, odstavec 1, hovorí o prípadoch, kedy vám nebude z PZP uhradená škoda:

„Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.“

PZP primárne nechráni vaše vozidlo. PZP sa uzatvára kvôli ostatným vozidlám v cestnej premávke, ktorým môžete spôsobiť škodu. PZP zákon to jasne hovorí. Pokiaľ chcete poistenie auta, z ktorého budú kryté škody spôsobené na vašom vozidle, musíte uzatvoriť havarijné poistenie. PZP a havarijné poistenie sú dve rozličné poistenia, ktoré sa radia inými poistnými podmienkami a zákonmi.

PZP zákon – Zelená karta

O Zelenej karte a jej využití pojednáva § 6 v časti Poistná zmluva. V § 6 sa v odstavci 4 píše:

„Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v Zelenej karte.“

Na území Slovenska musíte mať so sebou Bielu kartu. Biela karta slúži ako potvrdenie o uzatvorení PZP. Aj to stanovuje PZP zákon. Keď vycestujete do zahraničia, musíte mať so sebou Zelenú kartu. Zelená karta je medzinárodne rozpoznateľná. Štáty Zelenej karty, teda krajiny, v ktorých vám platí vaše PZP uzatvorené na Slovensku, sú uvedené priamo na Zelenej karte.

PZP zákon – Nevyplatenie škody

To, že máte uzatvorené PZP, ešte nie je zárukou, že poisťovňa preplatí všetku škodu, ktorú ste spôsobili a nebudete musieť časť alebo celú sumu platiť z vlastného vrecka. Pokiaľ porušíte poistné podmienky dohodnuté v zmluve, poisťovňa môže odmietnuť nahradiť škodu. § 12, Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, v odseku 1 hovorí:

„Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak

 • spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
 • viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia,
 • v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného.“

Nie len, že sa vám nevyplatí riskovať šoférovanie bez vodičského preukazu, rovnako sa nevyplatí meškať s platbou poistného! Najistejším riešením je zvoliť si ročnú platbu poistného. Väčšina poisťovní vás za to odmení a za ročný spôsob platby vám poisťovňa poskytne až 10 % zľavu na PZP!

PZP zákon – PZP online

PZP zákon umožňuje uzatvoriť si PZP cez internet. PZP online je rovnako akceptované ako PZP uzatvorené na pobočke poisťovne. Pre vás má však online PZP dve veľké výhody:

 • nemusíte chodiť osobne na pobočku poisťovne,
 • PZP kalkulačka pre vás nájde najlacnejšie PZP.

Všetky dokumenty vám budú okamžite zaslané na váš e-mail. Budú medzi nimi aj všeobecné poistné podmienky a Biela a Zelená karta. Ak je pre vás PZP zákon náročný a máte otázky ohľadom PZP poistenia, kontaktujte našich odborníkov na PZP poistenie a havarijné poistenie na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo na telefónnom čísle 0850 001 001.

Porovnávač

ŠetriSova používa súbory cookies. ViacOK