Zákon o PZP - Najdôležitejšie informácie, ktoré by ste mali vedieť

Aktualizované 6. 5. 2021 - Lenka Siváková

Zákon o PZP upravuje Zákon č. 381/2001 Z. z., ktorý sa nazýva Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tomto článku vám priblížime dôležité časti zákona o PZP.

Zákon o PZP Foto: Pexels

PZP o PZP - Komu zákon ukladná povinnosť uzatvoriť PZP?

§ 3 - „Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu“

V § 3, časť „Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu,“ sa v odstavci 1 píše:

„Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má pri tuzemskom motorovom vozidle ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla.“

Niektorí vodiči sa na nás obracajú s otázkou, či musia uzatvoriť PZP, aj keď na svojom aute už nejazdia. Stretávame sa aj s prípadmi, kedy je auto napísané na staršieho člena rodiny, ktorý vozidlo nepoužíva, avšak vozidlo používajú iní členovia rodiny. Zákon o PZP jasne hovorí, že povinnosť uzatvoriť PZP má majiteľ vozidla, teda ten, na koho je vozidlo napísané. Policajnú hliadku pri cestnej kontrole nezaujíma, či vozidlo používate alebo nie. Pokiaľ je vozidlo vedené v evidencii a vy ste uvedený ako majiteľ vozidla, musíte povinné zmluvné poistenie zaplatiť, bez ohľadu na to, akým spôsobom auto využívate.

Ďalej sa v odstavci 3 píše: „Osoba, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa odseku 1, je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla.“

Aj na túto časť zákona mnoho vodičov zabúda. Zákon o PZP hovorí, že povinné zmluvné poistenie auta musíte mať uzatvorené najneskôr v deň prvého použitia vozidla. V praxi to znamená, že keď si kúpite nové auto a odchádzate s ním z predajne, v túto dobu už musíte mať uzatvorené platné PZP. Tak to káže zákon. Dobrý predajca vás na túto povinnosť upozorní a neumožní vám s vozidlom bez platného poistenia opustiť predajné miesto.

Limity poistného plnenia podľa zákona o PZP

§ 4 - „Rozsah poistenia zodpovednosti“

V §4, časť Rozsah poistenia zodpovednosti, sa v odstavci 2 píše:

„Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému uplatnené a preukázané nároky na náhradu:

 • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení,
 • škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci.

Zákon o PZP stanovuje, že minimálna výška poistného plnenia v prípade PZP je:

 • 5 240 000 € pre škody na zdraví
 • 1 050 000 € pre škody na majetku

Poisťovne môžu svoje poistné limity dobrovoľne navýšiť. Robia to hlavne poisťovne, ktoré ponúkajú viac variant PZP poistení. Pri uzatváraní PZP online vás náš PZP porovnávač ŠetriSova upozorní aj na PZP limity poistného krytia.

Náhrada škody podľa zákona o PZP

§ 5 - „Rozsah poistenia zodpovednosti“

Nasledujúci § 5 časti Rozsah poistenia zodpovednosti, odstavec 1, hovorí o prípadoch, kedy vám nebude z PZP uhradená škoda:

„Ak poistná zmluva neustanovuje inak, poisťovateľ nenahradí za poisteného škodu, ak ide o zodpovednosť za škodu:

 • ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
 • na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená.“

PZP primárne nechráni vaše vozidlo. Zákon o PZP to hovorí jasne - PZP sa uzatvára kvôli ostatným vozidlám v cestnej premávke, ktorým môžete spôsobiť škodu. Pokiaľ chcete poistenie auta, z ktorého budú kryté škody spôsobené na vašom vozidle, musíte si uzatvoriť havarijné poistenie. PZP a havarijné poistenie sú dve rozličné poistenia, ktoré sa radia inými poistnými podmienkami a zákonmi.

Zelená karta

§ 6 - „Poistná zmluva“

O Zelenej karte a jej využití pojednáva § 6 v časti Poistná zmluva. V § 6 sa v odstavci 4 píše:

„Ak je uzavretá poistná zmluva, poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia na území všetkých členských štátov; poistenie zodpovednosti platí počas trvania tohto poistenia aj na území tých štátov, ktoré poisťovateľ označil v Zelenej karte.“

Biela karta

Kedysi platilo, že ste na území Slovenska museli mať so sebou vo vozidle Bielu kartu. Tá slúžila ako potvrdenie o uzatvorení PZP. Dnes vám ako potvrdenie o poistení stačí Zelená karta.

Nevyplatenie škody podľa zákona o PZP

To, že máte uzatvorené PZP, ešte nie je zárukou, že poisťovňa preplatí všetku škodu, ktorú ste spôsobili a nebudete musieť časť alebo celú sumu platiť z vlastného vrecka.

§ 12 - „Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia“

Pokiaľ porušíte poistné podmienky dohodnuté v zmluve, poisťovňa môže odmietnuť nahradiť škodu. § 12, Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia, v odseku 1 hovorí:

„Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak

 • spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky,
 • viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia,
 • v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného.“

Nie len, že sa vám nevyplatí riskovať šoférovanie bez vodičského preukazu, rovnako sa nevyplatí meškať s platbou poistného. Najistejším riešením je zvoliť si ročnú platbu poistného. Väčšina poisťovní vám za ročný spôsob platby poskytne zľavu na poistenie približne 10 %.

Ako zákon o PZP upravuje uzatvorenie poistenia cez internet

Zákon o PZP umožňuje uzatvorenie povinného zmluvného poistenia na diaľku a teda aj prostredníctvom internetu. Online zmluva je rovnako akceptované ako zmluva uzatvorená na pobočke v poisťovni. PZP uzatvorené cez internet má pre majiteľa vozidla hneď dve veľké výhody:

 • nemusíte chodiť osobne na pobočku poisťovne
 • porovnávač cien pre vás nájde najlacnejšie PZP za pár sekúnd.

Všetky dokumenty vám budú po uzatvorení poistenia okamžite zaslané na váš e-mail. Budú medzi nimi aj všeobecné poistné podmienky a Zelená karta. Nezabudnite však, že zmluva uzatvorená cez internet nadobúda platnosť až zaplatením.

Porovnávač