Ako na vyradenie vozidla z evidencie

Aktualizované 6. 5. 2021 - Lenka Siváková

Ak svoje vozidlo neplánujete určitú dobu používať alebo už nemáte možnosť ho používať, je potrebné požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Poradíme vám, ako podať žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie a aké sú podmienky vyradenia.

vozidlo vyradené z evidencie Foto: Pexels

Kedy môžete požiadať o vyradenia vozidla z evidencie

Vozidlo môžete vyradiť z evidencie aj dočasne, z dôvodu, že ho momentálne nepoužívate a nechcete naň platiť PZP. Sú však aj dôvody, nad ktorými nemáte kontrolu a ktoré spôsobia, že vozidlo už nie je spôsobilé na pohyb po cestných komunikáciách. Môže sa tak stať z nasledovných dôvodov:

 • havária vozidla
 • poškodenie vozidla požiarom
 • poškodenie vozidla v dôsledku živelnej udalosti
 • iné závažné poškodenie vozidla
 • prirodzené opotrebenie
 • krádež vozidla
 • vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 • rozhodnutie polície

Vyradenie vozidla z evidencie sa môže stať iba na základe dokladu

Ako uvádza Ministerstvo vnútra SR, od 20. 5. 2018 môže orgán Policajného zboru vyradiť z evidencie staré vozidlo na základe dokladu Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel. Toto potvrdenie môžete obdržíte od spracovateľov vozidiel, ktorí majú povolenie vykonávať ekologickú likvidáciu vozidiel.

Ak ste doklad Potvrdenie o vyradení vozidla z národnej evidencie vozidiel neobdržali, mje potrebné navštíviť dopravný inšpektorát a podať žiadosť o trvalé vyradenie vozidla z evidencie. Pri podávaní žiadosti o vyradenie vozidla je potrebné predložiť:

 • Doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas)
 • Žiadosť o zmenu v evidencii vozidiel
 • V prípade, že je majiteľom vozidla podnikateľ, musíte doložiť aj živnostenský list alebo výpis z obchodného registra,
 • Potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla, resp. osobou, ktorá vykonáva zber starých vozidiel v Slovenskej republike alebo osobou, ktorá je oprávnená na spracovanie starých vozidiel v inom štáte.

Likvidácia vozidla

Pokiaľ chcete vozidlo vyradiť z evidencie, musíte ho ekologicky zlikvidovať. Ekologická likvidácia znamená, že svoje vozidlo odovzdáte spracovateľom vozidiel, ktorí pre vykonávanie tejto činnosti majú legálne povolenie. Spracovatelia vozidiel majú prístup do evidencie vozidiel a vyhotovia vám potvrdenie potrebné pre vyradenie vozidla z evidencie..

Vyradenie vozidla zaevidovaného v zahraničí

Ak ste boli majiteľom vozidla, ale svoje vozidlo ste predali osobe s trvalým pobytom v zahraničí, taktiež môžete požiadať o vyradenie vozidla z evidencie. Orgán Policajného zboru vozidlo predané do zahraničia vyradí z evidencie až po tom, čo obdrží potvrdenie od príslušného štátu, ktorý toto vozidlo eviduje. Na základe tejto informácie orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla.

Poplatky za vyradenie vozidla z evidenie

Poplatky za vyradenie vozidla z evidencie sa líšia v závislosti od toho, či sa jedná o trvalé vyradenie vozidla z evidencie alebo dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Podanie žiadosti o trvalé vyradenie vozidla z evidencie

Kategória vozidla
Vozidlá inej kategórie ako M1, N1 a L2
Všetky ostatné kategórie
Poplatok
5 €
0 €

Dočasné vyradenie vozidla z evidencie a predĺženie dočasného vyradenia z evidencie vozidiel v lehote

Lehota
Do jedného roka
Od jedného roka do dvoch rokov
Od dvoch rokov do štyroch rokov
Od štyroch rokov do šiestich rokov
Od šiestich rokov do desiatich rokov
Nad desať rokov
Opätovné zaradenie vozidla do evidencie pred ukončením lehoty
Poplatok
5 €
20 €
35 €
70 €
170 €
350 €
5 €

V uvedenom poplatku je zahrnuté aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení vozidla z evidencie vozidiel a pri opätovnom zaradení vozidla do evidencie.

Pri predĺžení dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel sa správny poplatok vyberie podľa písmena bodov 1 - 6, pričom za začiatok lehoty sa počíta dátum predchádzajúceho vyradenia vozidla z evidencie vozidiel. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie vozidiel najviac na 20 rokov.

PZP a vyradenie vozidla z evidencie

Pokiaľ ste svoje vozidlo vyradili z evidencie, už nie je potrebné platiť naň povinné zmluvné poistenie. Niektorí majitelia vozidiel sa rozhodnú dočasne vyradiť vozidlo z evidencie, aby naň nemuesli platiť PZP. Nezabudnite, že hneď, ako bude vozidlo vrátené spät do evidencie, je potrebné uzatvoriť naň PZP.

Porovnávač