Prihlásenie vozidla do evidencie - Poplatky

Aktualizované 16. 11. 2022 - Lenka Siváková

Tešíte sa z kúpy nového vozidla? Po kúpe však nasleduje menšia starosť s prihlásením vozidla do evidencie. Registráciu vozidla vám uľahčíme a v nasledujúcich riadkoch vám vysvetlíme, ktoré dokumenty budete pri prihlásení nového auta potrebovať. S takýmto administratívnym úkonom sú, prirodzene, spojené aj poplatky. Tie sa vypočítajú podľa výkonu motora, kedy platí: čím silnejšie auto, tým väčší poplatok. Dobrú správu máme pre tých, ktorí kúpili jazdené vozidlo. Podľa veku vozidla máte nárok na zľavu z poplatku.

Zvyknite si na účet #BezPoplatku Reklama Fio banka Vedenie účtu zadarmo pre všetkých
Otvorenie účtu na pobočkách aj online
Milión spokojných česko-slovenských klientov
Zistiť viac
 • V prípade, že ste kúpili nové vozidlo priamo od predajcu, alebo dovezené, ktoré na Slovensku doposiaľ nebolo zaregistrované, o poplatkoch týkajúcich sa registrácie sa dočítate nižšie v časti Poplatky za prihlásenie nového vozidla do evidencie.
 • Ak ste kúpili jazdenku, ktorá už bola na Slovensku registrovaná, poplatky za zápis vozidla spolu so zľavou, na akú máte nárok, sa dozviete nižšie v časti Poplatky za prihlásenie jazdeného vozidla.

S prihlásením vozidla do evidencie je okrem poplatkov spojená aj zákonom stanovená dokumentácia. Podrobný postup pre prihlasovanie vozidla a taktiež zoznam dokumentov potrebných pre registráciu vozidla sme pre vás pripravili v článku Prihlásenie vozidla - postup a dokumenty.

Dvojročný termínovaný vklad nad 10 000 € s úrokom 3,5 %

Prihlásenie nového vozidla

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii,
 • doklad o nadobudnutí vozidla (leasingovú zmluvu, faktúru),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti (PZP) alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
 • ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite).
Naša Fio hypotéka vám sadne ako uliata Reklama Fio banka Výhodná úroková sadzba
Možnosť výrazne si znížiť splátky úroku
Predčasné splatenie zadarmo
Zistiť viac

Poplatky za prihlásenie nového vozidla do evidencie

Ak je výkon motora do 80 kW, poplatok za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel je vo výške 33 €.

Cena za prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie) do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch je vo výške:

Výkon motora
nad 80 kW do 86 kW
nad 86 kW do 92 kW
nad 92 kW do 98 kW
nad 98 kW do 104 kW
nad 104 kW do 110 kW
nad 110 kW do 121 kW
nad 121 kW do 132 kW
nad 132 kW do 143 kW
nad 143 kW do 154 kW
nad 154 kW do 165 kW
nad 165 kW do 176 kW
nad 176 kW do 202 kW
nad 202 kW do 228 kW
nad 228 kW do 254 kW
nad 254 kW
Cena
167 €
217 €
267 €
327 €
397 €
477 €
657 €
787 €
957 €
1 157 €
1 397 €
1 697 €
2 047 €
2 467 €
2 997 €

Poplatky za prihlásenie jazdeného vozidla

Pokiaľ ste kúpili vozidlo, ktoré už bolo na Slovensku zaregistrované, máme pre vás dobrú správu – poplatok za registráciu vozidla bude pre vás nižší! Poplatok sa zníži v závislosti od veku vozidla. Výšku poplatku si môžete prepočítať aj jednoducho z domu.

Vek vozidla
prvá evidencia
do 1 roka vrátane odo dňa prvej evidencie
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie
nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie
Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla
1,00
0,82
0,68
0,56
0,46
0,38
0,32
0,26
0,23
0,19
0,16
0,14
0,12
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06

Príklad:
Chystáte sa zapísať automobil Škoda Octavia, 88 kW, ktorý bol prvýkrát na Slovensku zaregistrovaný pred 5 rokmi.

Výpočet:
110 € (poplatok podľa výkonu motora) x 0,38 (koeficient pre vek vozidla) = 41,80 €

Každé vozidlo, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne. Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí. Uvedie pritom, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla.

Ak držiteľ vozidla a vlastník vozidla sú dve rôzne osoby, vlastník vozidla je povinný dostaviť sa na políciu aj s držiteľom vozidla. Inak sa v osvedčení o evidencii ako držiteľ vozidla zapíše vlastník vozidla. Držiteľom vozidla smie byť len fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná do obchodného registra alebo iného registra. Pokiaľ je vlastníkom vozidla fyzická osoba, ktorá nespĺňa tieto podmienky ustanovené pre držiteľa vozidla, ako držiteľ vozidla sa zapíše zákonný zástupca vlastníka vozidla. Ako držiteľ vozidla smie byť v osvedčení o evidencii zapísaná len jedna osoba.

Polícia pridelí vozidlu evidenčné číslo, prihlásenie vozidla zaznamená do osvedčenia o evidencii a držiteľovi vozidla uvedenému vlastníkom vozidla vydá osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom, ak tomu nebránia zákonné dôvody.

Vozidlo, na ktoré sa vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, prihlási polícia do evidencie vozidiel alebo vykoná zmenu v evidencii vozidiel len po predložení potvrdenia o poistení zodpovednosti alebo preukázaní uzavretia poistenia.

Prihlásenie vozidla z iného okresu

Držiteľ vozidla je povinný do 15 dní od dňa odhlásenia vozidla prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Dopravné inšpektoráty požadujú predložiť:

 • vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie,
 • osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
 • pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti (PZP) alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • platný doklad totožnosti,
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, je potrebné predložiť doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,
 • ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, je potrebné predložiť odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom „spôsobilé“ alebo „dočasne spôsobilé“ z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle).

Pri zmene držiteľa vozidla je potrebné uskutočniť úkon odhlásenia vozidla (zo strany pôvodného majiteľa) a následne úkon prihlásenia vozidla.

Centrálna evidencia vozidiel

Centrálna evidencia vozidiel je automatizovaný informačný systém o motorových vozidlách evidovaných v Slovenskej republike vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. Orgán centrálnej evidencie vozidiel je okresný dopravný inšpektorát. Ak je žiadosť o evidenciu vozidla podaná v mieste pôsobnosti ústredného orgánu evidencie a ak už bolo toto vozidlo predtým evidované v mieste pôsobnosti iného ústredného orgánu evidencie, informácie poskytnuté žiadateľom sa porovnajú s informáciami z centrálnej evidencie vozidiel strany, na území ktorej bolo vozidlo predtým evidované. Centrálna evidencia vozidiel poskytuje Slovenskej kancelárii poisťovateľov informácie z evidencie vozidiel a z evidencie dopravných nehôd.

Nezabudnite si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie

Na čerstvo prihlásené vozidlo je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Môžete si ho uzatvoriť aj cez internet prostredníctvom nášho porovnávača. Porovnáme pre vás poistky v jednotlivých poisťovniach, ukážeme vám, kde získate najlacnejšiu a aký balík služieb obsahuje (asistenčné služby, pripoistenie stretu so zverou, pripoistenie čelného skla atď.)

Porovnávač