Zdravotné poistenie na Slovensku – Všetko, čo potrebujete vedieť

Aktualizované 15. 4. 2021 - Lenka Siváková

Podľa § 40 Ústavy Slovenskej republiky má každý občan právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Občania zároveň majú možnosť vybrať si, v ktorej zdravotnej poisťovni chcú byť prihlásení.

Zdravotné poistenie Foto: Pexels

Koľko je na Slovensku zdravotných poisťovní?

Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne – jedna štátna a dve súkromné:

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa (štátna)
  • Union zdravotná poisťovňa (súkromná)
  • Dôvera zdravotná poisťovňa (súkromná)

Zo všetkých poisťovní má najviac poistencov VšZP, avšak trend vývoja je klesajúci a poisťovňu každoročne opúšťa veľký počet poistencov.

  Počet poistencov k 1.1.2021 Podiel na trhu
VšZP 2 909 063 56,25 %
Dôvera 1 654 003 31,98 %
Union 608 367 11,76 %
  Koľko poistencov odišlo v roku 2020 z poisťovne
VšZP 69 035
Dôvera 54 455
Union 45 036

Ako vzniká zdravotné poistenie

Povinnosť stať sa poistencom niektorej zdravotnej poisťovne má

  • osoba s trvalým pobytom na území Slovenska, ktorá si neplatí zdravotné poistenie v inej krajine z dôvodu zamestnania, podnikania alebo dlhodobého pobytu (viac ako 6 mesiacov)
  • osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území SR, ale na Slovensku je zamestnaná alebo podniká, zahraničný študent, azylant, nezaopatrený rodinný príslušník, maloletý cudzinec bez zákonného zástupcu, ktorému je poskytovaná starostlivosť.

Povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne vzniká aj bábätku ihneď po narodení, pokiaľ má trvalý pobyt na území SR. Rodičom musia do 60 dní zabezpečiť prihlásenie novorodenca do zdravotnej poisťovne.

Zdravotné poistenie vznikne podaním a akceptovaním prihlášky do jednej zo zdravotných poisťovní.

Ako si vybrať zdravotné poistenie?

Vybrať si zdravotnú poisťovňu nie je náročné v prípade, ak máte dostatok informácií o benefitoch, ktoré poskytujú svojím poistencom. Pokiaľ vám tieto informácie chýbajú a váš výber je náhodný, prípadne dáte na odporúčanie známych, môže sa stať, že si pre seba nevyberiete to najlepšie.

Pred podaním prihlášky si urobte porovnanie zdravotných poisťovní. Zobrazia sa vám benefity na mieru pre vás a vy zistíte, ktorá poisťovňa vám ako poistencovi poskytne najviac.

Ako platiť zdravotné poistenie

Na Slovensku sa zdravotné poistenie platí vo forme preddavkov. Preddavky predstavujú čiastku, ktorú každý mesiac pošlete ako platca poistného zdravotnej poisťovni. Preddavky sa uhrádzajú spätne, to znamená, že vo februári zaplatíte preddavky za január a februárové preddavky uhradíte v marci. Platbu je potrebné vykonať do 8. dňa v mesiaci. V prípade, že platbu pošlete neskôr, môže vám vzniknúť nedoplatok a zdravotná poisťovňa vám môže zaúčtovať úrok z omeškania.

Ako počíta výška preddavkov?

Za zamestnanca vypočíta a odvádza výšku preddavkov zamestnávateľ. SZČO a dobrovoľne nezamestnaní si musia preddavky vypočítať samy, prípadne počkať na list od zdravotnej poisťovne, ktorá ich informuje o výške preddavkov na nasledujúci rok.

Pre zamestnanca je sadzba poistného 4% z vymeriavacieho základu, pre SZČO a dobrovoľne nezamestnané osoby je sadzba 14%. V prípade ZŤP sa sadzba znižuje na 7%. Minimálna výška preddavkov na zdravotné poistenie, ktoré SZČO a dobrovoľne nezamestnaní musia odvádzať, tzv. zákonné minimum, je od 1. januára 2021 v sume 76,44 eur.

Čo je vymeriavací základ?

Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2021 je 546 eur.

Slovník pojmov
Poistné - celoročná čiastka zúčtovaná v rámci ročného zúčtovania, ktorej výška závisí od príjmov, ktoré dosiahol platiteľ v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom platil poistné vo forme preddavkov
Preddavky na poistné - zálohovo odvádzané finančné čiastky poistného za príslušný kalendárny mesiac, ktoré sa zúčtujú v ročnom zúčtovaní poistného

Porovnávač