Vkladná knižka - Privatbanka

Vkladná knižka

Úrok (ročne)

0,05 % - 0,20 %

Vkladná knižka v Privatbanke: Úrokové sadzby (ročne)

Výpovedná lehota 1 mesiac 0,05 %
Výpovedná lehota 3 mesiace 0,10 %
Výpovedná lehota 6 mesiacov 0,15 %
Výpovedná lehota 1 rok 0,20 %
Výpovedná lehota 2 roky 0,20 %

Všeobecné údaje o vkladnej knižke

Názov vkladnej knižky Vkladná knižka
Poskytovateľ vkladnej knižky Privatbanka

Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou alebo bez výpovednej lehoty môže byť zriadená v mene EUR, USD, GBP, CHF a CZK. Je určená pre fyzické osoby – občanov a je dokladom o zložení vkladu. Slúži na uloženie prostriedkov klienta a nie je možné využívať ju na realizáciu platobného styku. Privatbanka neprijíma vklady na vkladnú knižku od právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov.

Privatbanka vkladná knižka bez výpovednej lehoty

 • zriadenie a vedenie vkladnej knižky je bez poplatku
 • s peniazmi na vkladnej knižke možnosť voľne disponovať
 • vkladná knižka môže byť vystavená len na meno
 • peniaze uložené na knižke možno chrániť heslom
 • vklad je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou
 • úroky sú pripisované štvrťročne

Privatbanka vkladná knižka s výpovednou lehotou

 • na výber máte dobu viazanosti 1, 3, 6, 12 alebo 24 mesiacov (24 mesiacov len v EUR)
 • zriadenie a vedenie vkladnej knižky je bez poplatku
 • vkladná knižka môže byť vystavená len na meno
 • peniaze uložené na knižke možno chrániť heslom
 • s vkladom možno manipulovať aj pred termínom splatnosti, a to formou predčasného výberu, za ktorý sa platí sankčný poplatok podľa cenníka Privatbanky
 • vklad je úročený pohyblivou úrokovou sadzbou
 • zúčtovanie úrokov po skončení stanoveného času viazanosti pripísaním k istine

Cenník pre Privatbanka vkladné knižky

Zriadenie a zrušenie vkladnej knižky 0 €
Poškodenie vkladnej knižky/umorovacie konanie 0 €
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 1 mesiac úrok za 15 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 3 mesiace úrok za 30 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 6 mesiacov úrok za 60 dní
Sankcia za predčasný výber z vkladnej knižky s výpovednou lehotou 12 mesiacov úrok za 90 dní
Kreditná platobná operácia v EUR v rámci EHP 0 €