Termínovaný vklad - Prima banka

Termínovaný vklad (k Osobnému účtu)

Úrok (ročne)

0,51 % - 1,20 %

Termínovaný vklad (k Osobnému účtu) v Prima banke: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,51 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,70 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 0,90 %
Fixácia 4 roky (vklad od 500 € do 999 999 €) 1,00 %
Fixácia 5 rokov (vklad od 500 € do 999 999 €) 1,20 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade v Prima banke

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad (k Osobnému účtu)
Poskytovateľ termínovaného vkladu Prima banka

Základné parametre termínovaného vkladu Prima Banky

  • minimálny vklad 500 €,
  • viazanosť 1, 2, 3 a 4 roky,
  • úrokové sadzby pre viazanosť 1, 2 a 3 roky platia pre termínované vklady zriadené/prolongované po zriadení Osobného účtu,
  • počas viazanosti termínovaného vkladu sa úroková sadzba nemení,
  • pripisovanie úrokov po uplynutí viazanosti – k istine termínovaného vkladu alebo na účet v Prima banke,
  • zvýšenie alebo zníženie termínovaného vkladu v deň konca viazanosti (ak výjde na víkend, tak prvý pracovný deň nasledujúci po dni ukončenia viazanosti),
  • v priebehu viazanosti možnosť výberať peniaze z termínovaného vkladu so sankciou.

Viazanosť termínovaného vkladu a výpovedná lehota

Viazanosť termínovaného vkladu začína dňom jeho zriadenia a končí uplynutím zmluvne dohodnutej viazanosti. Prima banka termínovaný vklad automaticky obnoví na rovnakú dobu viazanosti, ak najneskôr v deň ukončenia viazanosti vkladu, resp. v najbližší pracovný deň po dni ukončenia viazanosti nepredložíte písomnú žiadosť na ukončenie termínovaného vkladu. Počas novej doby viazanosti bude vklad úročený úrokovou sadzbou platnou v deň obnovy vkladu.

Sadzobník poplatkov Prima banky pre termínovaný vklad

Zriadenie 0 €
Vedenie 0 €
Zrušenie 0 €
Poplatok za predčasný výber 100% nakumulovaných úrokov