Termínovaný vklad od ČSOB

Termínovaný vklad

Úroková sadzba (ročne)

0,01 % - 2,50 %

Termínovaný vklad od ČSOB: Úrokové sadzby (ročne)

Fixácia 3 mesiace (vklad od 500 € do 100 000 €) 0,01 %
Fixácia 6 mesiacov (vklad od 500 € do 100 000 €) 1,50 %
Fixácia 1 rok (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,00 %
Fixácia 2 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,50 %
Fixácia 3 roky (vklad od 500 € do 100 000 €) 2,50 %

Všeobecné údaje o termínovanom vklade ČSOB:

Názov termínovaného vkladu Termínovaný vklad
Poskytovateľ termínovaného vkladu ČSOB
Minimálny vklad 500 €
Pripisovanie úrokov Úroky sú vyplácané v deň splatnosti vkladu, pri vkladoch nad 1 rok sú úroky vyplácané každý rok – vždy k výročiu vkladu
Úrok pri predčasnom zrušení 0 %
Založenie 0 €
Zrušenie 0 €

Akcie:

  • termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovu sadzbou
  • nárok na zvýhodnenú úrokovú sadzbu na ČSOB Termínovanom vklade s 12-mesačnou viazanosťou (ďalej v tejto častilen „Účet“) vzniká Majiteľovi Účtu, ktorý svoje finančné prostriedky uloží na Účet a zároveň investuje v nasledovnompomere: (i) polovicu finančných prostriedkov, najmenej však 500 EUR, vloží na svoj Účet so 12- mesačnou viazanosťouv mene EUR v termíne od 01.06.2024 do 30.06.2024 a zároveň (ii) druhú polovicu finančných prostriedkov, resp.prostriedky v rovnakej výške ako už vložený vklad na Účet (vrátane vstupného poplatku) investuje v rovnakom termínetak, že podá pokyn na nákup PL Fondu v mene EUR do niektorého z fondov: ČSOB Fér Vyvážený ResponsibleInvesting o.p.f., ČSOB Fér Rastový Responsible Investing o.p.f., ČSOB Vyvážený o.p.f., ČSOB Rastový o.p.f., ČSOBSvetový akciový o.p.f., KBC Equity Fund We Care Responsible Investing, KBC Equity Fund We Digitize ResponsibleInvesting EUR, KBC Equity Fund We Shape Responsible Investing, KBC Equity Fund We Live Responsible Investing,KBC Equity Fund We Like Responsible Investing, KBC Eco Fund Water Responsible Investing, KBC Eco Fund ClimateChange Responsible Investing. Majiteľ Účtu, ktorý splní podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, bude maťoprávnený nárok na úročenie vkladu na Účte úrokovou sadzbou vo výške 3,50% p.a. za prvé obdobie viazanostivkladu, a to ku dňu založenia vkladu. Uvedené platí za predpokladu, že majiteľ Účtu nestornuje pokyn na nákuppríslušného Fondu pred jeho vysporiadaním. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok je úroková sadzbavkladu na Účte vo výške 2,00% p.a., a to odo dňa kedy Banka zistí porušenie uvedených podmienok majiteľom Účtu.Termínovaný vklad na 12 mesiacov je možné uzatvoriť, aj samostatne s úrokovou sadzbou 2,00% p.a. Investovať dofondov môžete aj osobitne, bez využitia Kombi ponuky, pričom informácie o nákladoch a poplatkoch príslušného fondunájdete na https://www.csob.sk/podielove-fondy v dokumentoch Predbežné informácie o nákladoch a poplatkoch

Podmienky získania:

Predloženie dokladu totožnosti, zloženie minimálneho vkladu

Výhody:

  • možnosť automatickej obnovy vkladu v deň splatnosti
  • zriadenie aj online cez ČSOB SmartBanking
  • peniaze vrátane úrokov uložené na termínovanom účte sú chránené Fondom ochrany vkladov