Osobitné upozornenie o práve namietať spracúvanie osobných údajov

V súlade s čl. 21 ods. 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vás jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov vykonávaných na právnom základe oprávneného záujmu v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Informujeme Vás, že dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Nižšie uvádzame prehľad účelov, pri ktorých dochádza z našej strany k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, a kedy máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu.

Klienti:

  1. Nahrávanie telefonických hovorov v rámci účelu: spracovanie a vyhodnotenie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pri výkone finančného sprostredkovania a v rámci evidencie a vybavovania vašich sťažností na výkon finančného sprostredkovania
  2. Oslovovanie s ponukami služieb a produktov v rámci tzv. priameho marketingu
  3. E-mail a telefonický hovor – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou

Obchodní partneri a ich zástupcovia/zamestnanci:

  1. Evidencia zástupcov a kontaktných osôb obchodných partnerov a evidencia osobných údajov obchodných partnerov, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi v súvislosti s plnením zmluvných záväzkov – v rozsahu, ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera
  2. E-mail a telefonický hovor – v rozsahu, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou

Návštevníci našej webovej stránky

  1. Zabezpečenie riadnej prevádzky a funkcionality našej webovej stránky
  2. Zvyšovanie povedomia verejnosti o našej spoločnosti v online prostredí a komunikácia s návštevníkmi sociálnych sietí, vrátane správy reklamných kampaní a vyhotovenia štatistík na sociálnych sieťach