Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ku ktorému dochádza pri zverejňovaní Vašich fotografií na našej webovej stránke (v súlade s Čl. 14 Nariadenia, t.j. ak sme ich nezískali priamo od dotknutej osoby)

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

V prípade, ak sme si zakúpili Vašu fotografiu cez internet, užívame ju oprávnene na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s prevádzkovateľom internetovej stránky, ktorú ste ako autor fotografie/dotknutá osoba splnomocnili na uzatvorenie takejto zmluvy vo Vašom mene a na Vás účet.

Právnym základom pre spracúvanie týchto Vašich osobných údajov je preto plnenie zmluvy, resp. realizácia našich práv vyplývajúcich z uzatvorenej licenčnej zmluvy, v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto fotografie využívame na zabezpečenie klientsky atraktívnejšieho grafického vzhľadu našej webovej stránky.

Aké osobné údaje o Vás spracúvame za týmto účelom a po akú dobu?

Za týmto účelom spracúvame o Vás výhradne zakúpenú fotografiu, a to po dobu, ktorá vyplýva zo zmluvných podmienok konkrétnej licenčnej zmluvy.

Odkiaľ sme získali Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sme získali od jednotlivých fotobánk, ktoré zabezpečujú predaj licencií na ponúkané fotografie. V prípade, ak máte záujem vedieť, od ktorého konkrétneho poskytovateľa sme si Vašu fotografiu zakúpili, obráťte sa na nás prosím so žiadosťou na e-mailovú adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Musíte však brať na vedomie, že vzhľadom na skutočnosť, že Vaše osobné údaje budú na základe poskytnutej licencie v rámci tohto účelu spracovania zverejnené, prístup k nim budú mať všetky subjekty, ktoré sa prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa alebo sociálnych sietí dostanú do kontaktu s predmetnými údajmi.

V zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa však orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom inšpekcie práce, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

Zverejňovanie Vašich osobných údajov a ich prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Informujeme Vás, že Vaše osobné údaje nezverejňujeme a ani neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácii.