Informácie o spracúvaní osobných údajov, pre našich obchodných partnerov – fyzické osoby, podnikateľov a pre zamestnancov/zástupcov našich obchodných partnerov

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré spracúvame za účelom Vašej evidencie ako zástupcov a kontaktných osôb našich súčasných/potenciálnych obchodných partnerov, resp. za účelom Vašej evidencie ak ste fyzickou osobou - podnikateľom v súvislosti s plnením obchodných záväzkov

Za účelom toho, aby sme mohli jednoduchšie a rýchlejšie realizovať obchodné vzťahy s našimi zmluvnými partnermi, nám títo poskytujú kontaktné údaje Vás ako svojich zamestnancov, členov štatutárneho orgánu, príp. ako iných nimi poverených osôb, ktoré ďalej spracúvame (eviduje a v prípade potreby Vás potom kontaktuje). Obdobne to platí aj v prípade, ak je naším zmluvným partnerom fyzická osoba – podnikateľ.

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu potreby realizácie nášho zmluvného vzťahu s partnerom v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (právnym základom je teda plnenie zmluvy, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy), ak ste fyzickou osobou – podnikateľom, resp. členom štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, s ktorou máme uzatvorený zmluvný vzťah a v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (právnym základom je v tomto prípade náš oprávnený záujem), ak ste zamestnancom nášho obchodného partnera, pričom v tomto prípade je naším oprávneným záujmom práve možnosť obrátiť sa na kontaktnú osobu za účelom transparentnejšej realizácie zmluvného vzťahu s naším zmluvným partnerom, ktorý Vás určil v rámci plnenia Vašich pracovných povinností ako kontaktnú osobu.

V rámci tohto účelu spracúvame o Vás len osobné údaje bežnej kategórie – identifikačné a kontaktné údaje. Tieto osobné údaje o Vás spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a naším zmluvným partnerom, maximálne však po dobu zmeny oprávnenej kontaktnej osoby (zamestnanca/člena štatutárneho orgánu) na základe oznámenia obchodného partnera prevádzkovateľa. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté aj na zmluve s obchodným partnerom, tak tieto uchovávame po dobu 10 rokov od ukončenia platnosti zmluvy (a v prípade potrieb pre občianske súdne konanie po dobu trvania tejto potreby, najneskôr však do právoplatného skončenia takéhoto konania).

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti v oblasti účtovníctva, ako aj webhostingové služby, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom spracovania a vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom, kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate. V prípade, ak nás budete kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie konkrétnej služby, tieto Vaše osobné údaje už budeme spracúvať v rámci iného účelu.

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov predzmluvná komunikácia v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a spracovania účtovných dokladov (platí pre fyzické osoby – podnikateľov)

prípade, ak je potrebné v rámci realizácie našich zmluvných vzťahov vystaviť faktúru a následne ju evidovať v účtovníctve, za týmto účelom spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na faktúre. Tieto osobné údaje spracúvame na základe z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Tieto účtovné doklady sú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 10 rokov od ich vystavenia.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú s tiež nášmu sprostredkovateľovi – spoločnosti, ktorá nám zabezpečuje účtovníctvo. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám, príp. audítorovi.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate Vy nám alebo my Vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 3 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Príjemcom osobných údajov môže byť tiež Slovenská pošta alebo kuriér.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci vytvorenia a evidencie e-mailového konta ako osoby, ktorá pre nás poskytuje externé služby

Z dôvodu potreby internej firemnej komunikácie, ako aj komunikácie s našimi obchodnými partnermi, resp. s iným subjektmi, sme Vám vytvorili špecifickú e-mailovú adresu. Ak sú obsahom tejto vytvorenej e-mailovej adresy Vaše osobné údaje (napr. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), dávame Vám na vedomie, že tieto osobné údaje o Vás spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade záujem na jednotnej doméne pri komunikácii predovšetkým s našimi klientmi, prípadne aj s inými obchodnými partnermi. Navyše, platené domény sú odporúčané ako jedno z opatrení, ktoré zabezpečuje vyššiu bezpečnosť komunikácie a je chránené šifrovaním prostredníctvom SSL certifikátu.

Tieto Vaše údaje uchovávame po dobu po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby (ide o spoločnosti, na ktorých cloudoch sa ukladajú dáta, vrátane e-mailov). Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom ich zverejnenia, v prípade, ak pôsobíte ako sprostredkovatelia pri spracúvaní osobných údajov iných dotknutých osôb

Ako prevádzkovateľ osobných údajov sme povinní informovať dotknuté osoby v súlade s Čl. 13 ods. 1 písm. e) Nariadenia o príjemcoch týchto osobných údajov (ak je to možné, tak konkrétne). V záujme splnenia tejto našej informačnej povinnosti zverejňujeme na našej webovej stránke Vaše osobné údaje v rozsahu názov, sídlo/miesto podnikania, IČO a druh činnosti/poskytovanej služby, ktorú pre nás vykonávate. Tieto Vaše osobné údaje zverejňujeme na právnom základe vyššie uvedeného ustanovenia Nariadenia, a teda v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Tieto Vaše osobné údaje spracúvame v rámci vyššie uvedeného účelu po dobu trvania nášho zmluvného vzťahu.

Nakoľko dochádza k zverejneniu týchto Vašich osobných údajov, príjemcom Vašich osobných údajov sú všetky subjekty, ktoré sa dostanú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi, a to v rozsahu ich zverejnenia. Taktiež príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty, ktoré v rámci výkonu činnosti pre našu spoločnosť zabezpečujú aktualizáciu našej webovej stránky (programátori/IT technici), ako aj spoločnosti, ktoré nám poskytujú webhostingové služby.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

ZOZNAM PRÍJEMCOV V RÁMCI VYŠŠIE UVEDENÝCH ÚČELOV

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

Zoznam príjemcom Vašich osobných údajov je uvedený v rámci vyššie uvedených účelov. V prípade potreby môže byť príjemcom Vašich osobných údajov aj Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti.

Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený – jedná sa o tzv. sprostredkovateľov. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Kategórie sprostredkovateľov sú uvedené pri každom účele spracovania osobných údajov v tejto informácii a konkrétny aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov zaradených do jednotlivých kategórií je zverejnený na našej webovej stránke.

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prejednávajúcim priestupky, Národnej banke Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii s výnimkou prípadu, ak sa Vaše dáta ukladajú v dátovom úložisku u nášho sprostredkovateľa – spoločnosti Microsoft Corporation, a to najmä v prípadoch, ak sú Vaše osobné údaje obsahom mailov zaslaných našej spoločnosti.