Informácie o spracovaní osobných údajov určené pre našich klientov a potenciálnych klientov

Spoločnosť TotalMoney ako prevádzkovateľ spracúva o Vás osobné údaje v rámci viacerých účelov spracovania, ktoré sú nižšie uvedené.

V prvom rade by sme Vám však chceli objasniť, čo sa rozumie pod pojmom „osobný údaj“ v podmienkach týkajúcich sa našej spoločnosti.

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté klientom a/alebo potenciálnym klientom v postavení žiadateľa o poskytnutie určitej služby (ďalej v texte len ako „klient“), osobné údaje spracúvané za účelom Vášho oslovovania s novými ponukami produktov a služieb, osobnými údajmi však môže byť aj Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pri udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo ktoré spracúvame v rámci plnenia našich zákonných povinností (pôjde teda najmä o identifikačné, kontaktné a socio-ekonomické osobné údaje).

Účely, právny základ spracovania, doba uchovávania a príjemcovia osobných údajov

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete za účelom spracovania a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie finančnej/energetickej služby a jej následného zaslania spolupracujúcej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií

Pri podávaní žiadosti, ktorou prejavujete záujem o vybranú finančnú/energetickú službu na webovom sídle našej spoločnosti, Vás požiadame o poskytnutie osobných údajov bežnej kategórie vrátane rodného čísla, ktoré spracúvame na účely spracovania a vyhodnotenia žiadosti o poskytnutie finančnej/energetickej služby a jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii, resp. inštitúcii poskytujúcej energetické služby (elektrina, plyn) v prípade splnenia ňou uvedených kritérií.

Tým, že nás požiadate o posúdenie toho, či spĺňate podmienky na poskytnutie finančnej/energetickej služby od Vami vybranej (v žiadosti zvolenej) inštitúcie a my túto Vašu žiadosť akceptujeme, dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o analýze splnenia hodnotiacich kritérií, predmetom ktorej je záväzok TotalMoney bezodplatne vykonať pre Vás ako klienta posúdenie schopnosti klienta splniť kritériá vybranej spolupracujúcej inštitúcie pre poskytnutie zvolenej služby, ako aj záväzok Vás ako klienta poskytnúť TotalMoney v tejto súvislosti potrebnú súčinnosť.

V rámci tohto účelu vykonávame aj nahrávanie telefonických hovorov našich zamestnancov/sprostredkovateľov s Vami, pokiaľ je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s klientmi v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (t.j. pre budúce preukázanie určitých skutočností, ktoré by nebolo možné preukázať iným spôsobom, napr. spracovanie údajov súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie služby, obsah uzatvorenej zmluvy a pod.). Na začiatku každého telefonického hovoru máte možnosť zvoliť si, či máte záujem len o poskytnutie všeobecných informácií alebo máte záujem o konkrétnu službu. V prípade, ak máte záujem len o poskytnutie všeobecných informácií, nebude vykonávané automatické nahrávanie hovorov, v prípade, ak máte žiadosť o poskytnutie služby od našej spoločnosti, budete oboznámený s tým, že hovor bude monitorovaný.

Na spracovanie týchto Vašich osobných údajov preto nepotrebujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na právnom základe plnenia zmluvy v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Udelenie Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov je však podmienkou následného poskytnutia Vašich osobných údajov zvolenej finančnej inštitúcií (pričom si môžete vybrať jednu, viac alebo všetky spolupracujúce inštitúcie). V takom prípade teda spracúvame osobné údaje za účelom ich následného zaslania tejto inštitúcii v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu plnenia záväzkov zo zmluvy a 10 rokov po jej ukončení a v súvislosti s osobnými údajmi, pri ktorých ste udelili súhlas, je to na dobu poskytnutia súhlasu (3 roky od jeho udelenia).

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov), webhostingové služby a služby dátového úložiska, ako aj služby virtuálnej telefónnej ústredne, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Príjemcom Vašich osobných údajov budú tiež subjekty, vo vzťahu ku ktorým ste udelili súhlas s ich zaslaním.

Informácia o automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania (platí len pre finančné služby)

Na základe Vašej požiadavky o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii Vám udávame, že Vaše osobné údaje, ktoré ste uviedli vo formulári (žiadosti), z dôvodov optimalizácie ponuky Vami požadovanej finančnej služby a súčasného zlepšenia komfortu a rýchlosti pri využívaní služieb nami poskytovaných, budú spracovávané automatizovaným individuálnym rozhodovaním, vrátane profilovania, v súlade s čl. 22 ods. 1 pís. a) Nariadenia aj bez vášho súhlasu, pretože sú nevyhnutné na splnenie našej zmluvnej povinnosti voči Vašej osobe.

Uvedený postup TotalMoney s.r.o. je účelný a dôvodný vzhľadom ku skutočnosti, že požiadavku o spracovanie žiadosti o poskytnutie finančnej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej inštitúcii zadávate výlučne prostredníctvom webového formulára umiestneného na našom webovom sídle a rovnako výsledok spracovania žiadosti, zaslanie žiadosti finančnej inštitúcii na jej ďalšie spracovanie, ako aj komunikácia o výsledku vybavenia vašej žiadosti, je komunikovaná výlučne elektronicky prostriedkami diaľkovej komunikácie. Dochádza teda k automatizovanému spracovaniu Vašich osobných údajov bez ľudského zásahu, čo môže mať za následok, že Vaša žiadosť môže byť spracovaná a odoslaná spolupracujúcej finančnej inštitúcii, ale rovnako aj odmietnutá, výhradne len na základe automatizovaného individuálneho posúdenia.

Ak s výsledkom takéhoto posúdenia nesúhlasíte, máte právo požiadať našu spoločnosť ako prevádzkovateľa o tzv. „ľudský zásah“, čo v praxi znamená, že vašu žiadosť o poskytnutie finančnej služby preskúma niektorý z našich pracovníkov. Ďalej máte právo vyjadriť svoj názor a právo napadnúť dané rozhodnutie, ktoré je založené na individuálnom automatizovanom rozhodnutí, o ktorých budete informovaný v e-maili o vybavení Vašej žiadosti.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom výkonu práv a plnenia povinností finančného agenta pri výkone finančného sprostredkovania

V prípade, ak na základe Vašej žiadosti dochádza súčasne aj k výkonu finančného sprostredkovania z dôvodu, že o finančné sprostredkovanie ste prejavili záujem, je naša spoločnosť ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením a § 31 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov oprávnená na účely vykonávania finančného sprostredkovania spracovávať bežnú kategóriu Vašich osobných údajov, vrátane rodného čísla, a to v rozsahu stanovenom v § 31 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov aj bez Vášho súhlasu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Tieto Vaše osobné údaje môžeme spracúvať v súlade s § 31 ods. 3 predmetného zákona za účelom výkonu práv a plnenia povinností nás ako finančného agenta, t.j. na účely vykonávania finančného sprostredkovania, na účely identifikácie klienta alebo zástupcu klienta, na účely overovania tejto identifikácie, na účely ochrany a domáhania sa práv finančného agenta voči klientom, na účely zdokumentovania činnosti, na účely vykonávania dohľadu, na účely výmeny informácií týkajúcich sa sprostredkovaných finančných služieb medzi samostatným finančným agentom a jeho podriadeným finančným agentom alebo viazaným finančným agentom a finančnou inštitúciou, pre ktorú vykonáva sprostredkovateľskú činnosť a na plnenie úloh a povinností finančného agenta podľa zákona o finančnom sprostredkovaní.

Pokiaľ nás žiadate o poskytnutie finančnej služby telefonicky v prípadoch, kedy pôsobíme v pozícii finančného sprostredkovateľa, v rámci tohto účelu vykonávame aj nahrávanie telefonických hovorov našich zamestnancov/sprostredkovateľov s Vami, a to na právnom základe nášho oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade záujem na tom, aby sme vedeli v prípade kontroly preukázať splnenie všetkých povinností finančného sprostredkovateľa v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov, ako aj skutočnosť, že ste nám reálne svoje údaje v danom rozsahu a znení poskytli, a že ste o finančné sprostredkovanie prejavili záujem. V tomto prípade máme za to, že zásah do Vášho súkromia týmto spôsobom nebude prevyšovať nad právnym záujmom našej spoločnosti. Na začiatku telefonického hovoru budete oboznámený s tým, že hovor bude monitorovaný.

V rámci tohto účelu sme ako prevádzkovateľ osobných údajov oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje po dobu 10-tich rokov od začiatku platnosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby, na ktorej sprostredkovaní sme sa podieľali, inak po dobu 5-tich rokov odo dňa, kedy boli poskytnuté. Uvedené lehoty platia aj vo vzťahu k nahrávkam telefonických hovorov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, ako aj služby virtuálnej telefónnej ústredne, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Vaše osobné údaje sme povinní sprístupniť a poskytovať na spracúvanie aj iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom č. 186/2009 Z.z. alebo osobitnými predpismi a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom evidencie a vybavovania vašich sťažností na výkon finančného sprostredkovania

V prípade ak sa domnievate, že so strany našej spoločnosti ako samostatného finančného agenta došlo k porušeniu Vašich práv podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov, máte právo podať sťažnosť v súlade s § 26 daného zákona.

Naša spoločnosť ako finančný agent je povinná vybaviť Vašu sťažnosť a prijať opatrenia na vybavenie sťažnosti do 30 dní odo dňa jej doručenia a v tejto lehote sme zároveň povinní Vás písomne upovedomiť o spôsobe vybavenia Vašej sťažnosti. V odôvodnených prípadoch sme oprávnení túto lehotu predĺžiť najviac na 60 dní odo dňa doručenia vašej sťažnosti, pričom Vám ako sťažovateľovi musíme oznámiť dôvody predĺženia lehoty na 60 dní, a to do 30 dní odo dňa doručenia Vašej sťažnosti.

Finančný agent a finančný poradca sú povinní zaviesť a uplatňovať účinné a prehľadné postupy riadneho preverenia a včasného vybavovania sťažností klientov alebo potenciálnych klientov a viesť záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej vybavenie. Takýto záznam musí obsahovať údaje v rozsahu uvedenom v § 26 ods. 4 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších právnych predpisov. Za týmto účelom (t.j. zaevidovanie dátumu podania sťažnosti, jej predmetu a osôb, na ktoré bola sťažnosť podaná, ako aj osoby, ktorá sťažnosť podala), v prípade, ak je sťažnosť podaná telefonicky, vykonávame nahrávanie týchto telefonických hovorov, a to na právnom základe nášho oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávneným záujmom je v tomto prípade záujem na tom, aby sme vedeli v prípade kontroly preukázať všetky vyššie uvedené skutočnosti týkajúce sa podanej sťažnosti, obdobne to platí aj v prípade, aby nedochádzalo k nedorozumeniam v súvislosti s podanou sťažnosťou (napr. ohľadom toho, kto podával sťažnosť, na koho bola sťažnosť podaná, kedy bola podaná, čo bolo jej predmetom). V tomto prípade máme za to, že zásah do Vášho súkromia týmto spôsobom nebude prevyšovať nad právnym záujmom našej spoločnosti. Na začiatku telefonického hovoru budete oboznámený s tým, že hovor bude monitorovaný.

Vaše osobné údaje súvisiace s podanou sťažnosťou budeme uchovávať 5 rokov od vybavenia sťažnosti, najneskôr však 10 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou. Uvedené lehoty platia aj vo vzťahu k nahrávkam telefonických hovorov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, ako aj služby virtuálnej telefónnej ústredne, a s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám. Vaše osobné údaje sme povinní sprístupniť a poskytovať na spracúvanie aj iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom č. 186/2009 Z.z. alebo osobitnými predpismi a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom ich poskytnutia nášmu obchodnému partnerovi zabezpečujúcemu sprostredkovanie Vami požadovanej služby

V rámci tohto účelu o Vás spracúvame osobné údaje bežnej kategórie v rozsahu kontaktných údajov a údajov ohľadom požadovanej služby vyplývajúcich z Vami vyplneného formuláru (napr. výška požadovanej hypotéky, fixácia, splatnosť a typ hypotéky). Tieto údaje spracúvame na základe Vami udeleného súhlasu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Tieto osobné údaje spracúvame výhradne za účelom toho, aby sme ich poskytli Vami zvoleným obchodným partnerom, ktorí Vám následne sprostredkujú požadovanú službu.

Tieto osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú ste nám udelili súhlas (3 mesiace). Upozorňujeme vás však na skutočnosť, že prevádzkovateľ je povinný aj po naplnení účelu spracúvania uchovávať osobné údaje uvedené na tomto súhlase, a teda nevykonať ich výmaz likvidáciou súhlasu, a to z dôvodu splnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v súlade s Čl. 17 GDPR, konkr. je povinný dozornému orgánu preukázať zákonnosť spracúvania osobných údajov, a teda existenciu súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, ako aj služby virtuálnej telefónnej ústredne, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom oslovovania s ponukami služieb a produktov v rámci marketingu a tzv. priameho marketingu

Klienti našej spoločnosti sú oslovovaní s aktuálnou ponukou služieb prostredníctvom adresného e-mailu alebo call centra. Za týmto účelom spracúvame o Vás osobné údaje bez Vášho súhlasu, na základe tzv. oprávneného záujmu v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Našim oprávneným záujmom v tomto prípade je propagácia nami poskytovaných služieb, pričom na tento účel využívame Vaše kontaktné údaje, ktoré ste nám poskytli ako náš klient pri predchádzajúcom využití našich služieb (najmä, nie však výlučne, Vašu e-mailovú adresu alebo telefonický kontakt). V zmysle § 62 z. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách je možné využiť pre účely priameho marketingu Vaše kontaktné údaje na doručenie elektronickej pošty, ak sme ich získali v súvislosti s poskytnutím našich služieb.

V prípade, ak ešte nie ste klientom našej spoločnosti (t.j. ešte sme Vám neposkytovali žiadnu službu), ale máte záujem byť z našej strany pravidelne informovaný o novinkách v poskytovaní našich služieb na trhu a za týmto účelom nám poskytnete súhlas so spracovaním vami poskytnutých osobných údajov (identifikačné a kontaktné údaje), tieto budeme spracúvať v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia v rámci účelu marketing (oslovovanie zákazníkov s ponukami služieb a produktov).

Nakoľko aj v prípade, ak Vás kontaktujeme telefonicky s ponukou nových služieb/produktov, máme záujem s Vami uzatvoriť zmluvu, aj v rámci tohto účelu vykonávame nahrávanie telefonických hovorov našich zamestnancov/sprostredkovateľov s Vami v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, resp. ak v rámci rozhovoru dôjde k uzatvoreniu zmluvy, tak aj na budúce preukázanie určitých skutočností, ktoré by nebolo možné preukázať iným spôsobom, napr. spracovanie údajov súvisiacich so žiadosťou o poskytnutie služby, obsah uzatvorenej zmluvy a pod., a to v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Na začiatku telefonického hovoru budete oboznámený s tým, že hovor bude monitorovaný. Vaše osobné údaje uchovávame na účel priameho marketingu maximálne po dobu 5 rokov odo dňa Vašej poslednej odoslanej žiadosti o poskytnutie finančnej/energetickej/energetickej služby pre potreby jej následného zaslania spolupracujúcej finančnej/energetickej inštitúcii v prípade splnenia ňou uvedených kritérií alebo žiadosti o poskytnutie finančnej/energetickej služby pri výkone finančného sprostredkovania. V prípade, ak udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov, tieto Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. Uvedené lehoty platia aj vo vzťahu k nahrávkam telefonických hovorov.

Tiež Vás informujeme o tom, že môžete jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť ďalší príjem elektronickej pošty propagujúcej naše služby, ktorá Vám bude zasielaná, a to kliknutím v e-mailovej správe na odkaz na stránku umožňujúcu odregistrovanie sa z odberu noviniek a ponúk.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, ako aj služby virtuálnej telefónnej ústredne, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame za účelom správy registratúry

V zmysle z. č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme povinní evidovať registratúru, ktorá vznikne z našej činnosti. Za týmto účelom spracúvame o Vás korešpondenčné údaje v prípade, ak zasielate vy nám alebo my vám korešpondenciu. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci tohto účelu je teda vyššie uvedený zákon v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. Túto korešpondenciu uchovávame v našej spoločnosti po dobu 10 rokov.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame v rámci evidencie uplatnených práv dotknutých osôb

V prípade, ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, čiže osoba, o ktorej naša spoločnosť spracúva osobné údaje, vedie o tom naša spoločnosť evidenciu, nakoľko takýto Váš dopyt evidujeme a tiež evidujeme aj naše odpovede na vami zaslané otázky, resp. žiadosti, a to na základe Čl. 15, 16, 17, 18 , 20, 21 a 22 Nariadenia. V rámci tohto účelu spracúvame o Vás všetky kategórie osobných údajov, a to po dobu 5 rokov<./p>

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú. Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

Informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci účelu spracovanie a vybavenie požiadavky prostredníctvom e-mailu/telefonického hovoru (jedná sa o tzv. všeobecné informácie)

V prípade, ak nás s Vašou požiadavkou alebo otázkou, prípadne podnetom, kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonického hovoru, v rámci ktorých nám oznámite Vaše osobné údaje, tieto osobné údaje budeme spracúvať dôverne výhradne za účelom vybavenia tejto Vašej požiadavky. Vaša e-mailová adresa sa považuje za osobný údaj len v prípade, ak nie je všeobecná a ste na základe nej identifikovateľný/á, a to najmä v súvislosti s Vaším menom a priezviskom.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je spracovanie a vyhodnotenie Vašej požiadavky odoslanej prostredníctvom e-mailu alebo oznámenej počas telefonického hovoru, pričom obsahom tejto požiadavky môžu byť iné informácie, o ktoré nás žiadate. V prípade, ak nás budete kontaktovať so žiadosťou o poskytnutie konkrétnej služby, tieto Vaše osobné údaje už budeme spracúvať v rámci iného účelu.

V tejto súvislosti môže byť teda právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov predzmluvná komunikácia v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia alebo oprávnený záujem našej spoločnosti, ak nás žiadate o poskytnutie informácií bez ďalšieho záujmu o uzatvorenie zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, pričom naším oprávneným záujmom je záujem na tom, aby sme odpovedali na Vaše otázky a poskytli Vám požadované informácie a v prípade potreby aj požadovaný informačný materiál, čím prispievame k Vašej spokojnosti.

Vaše osobné údaje poskytnuté týmto spôsobom budeme spracúvať po dobu vybavenia žiadosti/na účely spätného kontaktovania, následne sú osobné údaje likvidované.

Tieto informácie sú dostupné iba oprávneným zamestnancom našej spoločnosti, ktorí Vaše osobné údaje spracúvajú a tiež sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene na základe toho, že pre nás vykonávajú činnosti operátorov call centra, programátorov (IT technikov) a tiež webhostingové služby a služby dátového úložiska, s ktorými máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Aktualizovaný zoznam našich sprostredkovateľov, s ktorými máme uzatvorenú Zmluvu o spracúvaní osobných údajov, je uvedený tu.

Vaše osobné údaje tiež poskytujeme v prípade potreby na základe právneho vzťahu aj spolupracujúcim advokátskym kanceláriám.

ZOZNAM PRÍJEMCOV V RÁMCI VYŠŠIE UVEDENÝCH ÚČELOV

Naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje najmä prostredníctvom svojich zamestnancov, ktorí sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a môžu Vaše osobné údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na plnenie ich pracovných povinností. Na dosiahnutie účelov spracúvania, ktoré sme uviedli vyššie, však môže byť nevyhnutné, aby sme poskytli Vaše osobné údaje aj iným osobám.

Príjemcom je v zmysle Nariadenia fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Právnym základom na poskytnutie Vašich osobných údajov príjemcom môže byť zákonná povinnosť, Váš súhlas, písomný pokyn, nevyhnutnosť na účely plnenia zmluvy a oprávnený záujem našej spoločnosti alebo tretej strany.

Zoznam príjemcom Vašich osobných údajov je uvedený v rámci vyššie uvedených účelov. V prípade potreby môže byť príjemcom Vašich osobných údajov aj Slovenská pošta, kuriér, či prepravné spoločnosti.

Naša spoločnosť využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v našom mene a na účel a spôsobom nami určený – jedná sa o tzv. sprostredkovateľov. Na poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje Váš súhlas; v taktom prípade však zodpovedáme za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Kategórie sprostredkovateľov sú uvedené pri každom účele spracovania osobných údajov v tejto informácii a konkrétny aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov zaradených do jednotlivých kategórií je zverejnený na našej webovej stránke.

Upovedomujeme Vás vo vzťahu ku všetkým vyššie uvedeným účelom spracovania Vašich osobných údajov, že v zmysle Čl. 4 bodu 9 Nariadenia sa orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, za príjemcov nepovažujú. Napriek tomu Vás informujeme, že v rámci výkonu vyšetrovacích právomocí sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť Vaše osobné údaje aj Úradu na ochranu osobných údajov SR, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom prejednávajúcim priestupky, Národnej banke Slovenska, Slovenskej obchodnej inšpekcii, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak nás v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Únie vyzvú na poskytnutie týchto údajov.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informujeme Vás tiež, že nedochádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii s výnimkou prípadu, ak sa Vaše dáta ukladajú v dátovom úložisku u nášho sprostredkovateľa – spoločnosti Microsoft Corporation, a to najmä v prípadoch, ak sú Vaše osobné údaje obsahom mailov zaslaných našej spoločnosti.